Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
10 czerwiec 2023

ERASMUS także dla bibliotekarzy

W marcu bieżącego roku dwie osoby zatrudnione w Bibliotece Głównej AGH na stanowiskach bibliotekarskich odbyły szkolenie zagraniczne w ramach programu LPP Erasmus. Szkolenie umożliwiło podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rozpoznanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek uniwersyteckich.

Mgr Sabina Olszyk odbyła pięciodniowe szkolenie (8–12.03.2010) we Włoszech w CSAB Centro di Servizio di Ateneo per le Biblioteche Universita degli Studi di Salerno. Kampus uniwersytetu mieści się w regionie Campania w miejscowości Fisciano, kilka kilometrów od Salerno i Neapolu, i jest jednym z największych na terenie południowych Włoch.

Biblioteka Główna Uniwersytetu otwarta została w 1997 roku i powstała z połączenia istniejących wcześniej bibliotek wydziałowych. Gromadzi i udostępnia zbiory z pięciu obszarów nauki: nauk humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, technicznych i przemysłu farmaceutycznego. Zbiory obejmują również mteriały na temat Unii Europejskiej i jej polityki, gromadzone i udostępniane w Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Pomimo, że na terenie uniwersytetu na poszczególnych wydziałach, funkcjonują również biblioteki katedralne i zakładowe, Biblioteka Główna stanowi swoiste centrum naukowo-badawcze oraz miejsce spotkań zarówno dla studentów jak i pracowników uczelni. Jest to związane z bogatą ofertą zbiorów drukowanych i elektronicznych, nowoczesnym zapleczem komputerowym i multimedialnym oraz przyjazną atmosferą panującą w bibliotece. Biblioteka salernitańskiego uniwersytetu w Fisciano dysponuje wolnym dostępem do zbiorów i posiada ok. 640 miejsc dla czytelników. Nie ogranicza swoich usług tylko dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu ale świadczy je także nauczycielom i całej społeczności lokalnej.

Głównym celem wyjazdu było poznanie zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników biblioteki uniwersyteckiej oraz jego wpływu na awans zawodowy. Z uwagi na fakt, że we Włoszech rekrutacja pracowników biblioteki ma charakter konkursowy (pierwszy etap rekrutacji odbywa się często w formie egzaminu pisemnego), istotne znaczenie mają dokumenty poświadczające odbycie szkoleń w bibliotekach oraz wolontariat biblioteczny. Podobnie, już w trakcie pracy, ważnymi argumentami sprzyjającymi awansowi zawodowemu są praktyki odbyte w innych bibliotekach na terenie Włoch oraz zagranicą (np. w ramach programu Erasmus).

Kolejnym celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością wystawienniczą biblioteki we Włoszech i porównanie jej z podobną działalnością w bibliotece macierzystej. Wystawy organizowane w Bibliotece Głównej uniwersytetu salernitańskiego, oparte są zwykle w całości o zbiory biblioteki, np. wystawa książek XV-wiecznych, wystawa różnych wydań biblii; wyjątkowo organizuje się wystawy w oparciu o eksponaty spoza biblioteki np. wystawa fotografii. W bibliotece Fisciano obecnie nie dokumentuje się wystaw w postaci katalogów multimedialnych, jak ma to miejsce w Bibliotece Głównej AGH.

Wizyta szkoleniowa przebiegała w przyjaznej atmosferze i w dużej mierze dzięki znakomitej organizacji pracy oraz osobistemu zaangażowaniu strony włoskiej wszystkie cele szkolenia zostały zrealizowane.

Mgr Danuta Turecka odbyła szkolenie w Imperial College London Central Library w Londynie w dniach od 8 do 12 marca br. Jego celem było zapoznanie się z oferowanymi przez Bibliotekę Centralną szkoleniami dla pracowników i studentów oraz metodami badania stopnia ich efektywności, jak również zaznajomienie się z metodami i materiałami dotyczącymi promocji baz danych oferowanych przez bibliotekę. Cele te zostały zrealizowane.

Imperial College London jest renomowanym Uniwersytetem Politechniczno-Medycznym założonym w 1907 roku. W skład uniwersytetu wchodzą wydziały: Inżynierii (m.in. bioinżynieria, inżynieria chemiczna, informatyka, nauki o ziemi, elektronika, inżynieria mechaniczna), Nauk Medycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (m.in. chemia, matematyka, fizyka, biologia, biologia molekularna, ochrona środowiska), Szkoła Biznesu (m.in. organizacja i zarządzanie, zarządzanie w służbie zdrowia, przedsiębiorczość, finanse) oraz jednostki międzywydziałowe. W roku akademickim 2008/2009 na uniwersytecie studiowało 13.019 studentów dziennych ze 158 krajów.

Biblioteka Centralna (Central Library) jest „sercem” uczelni. Jej głównym zadaniem jest pomoc użytkownikom w zdobyciu wiedzy niezbędnej do realizacji procesów dydaktycznych i samodzielnej pracy naukowej oraz ułatwienie dostępu do źródeł informacji. Biblioteka zapewnia materiały dydaktyczne zgodne z profilem uczelni. Studenci korzystają z bogatej oferty zbiorów w formie elektronicznej i drukowanej, wykorzystując liczne stanowiska komputerowe rozmieszczone w czytelniach, salach multimedialnych, salach przeznaczonych do pracy indywidualnej i grupowej. Biblioteka oferuje wolny dostęp do zbiorów.

Biblioteka Centralna jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Biblioteka jest w pełni zautomatyzowana, a karta chipowa umożliwia studentom samodzielne wypożyczanie i zwrot książek, kserowanie, drukowanie, korzystanie ze stanowisk komputerowych i czytelń.

Struktura biblioteki uległa zmianie kilka lat temu, kiedy zlikwidowano większość bibliotek wydziałowych. Obecnie w bibliotece oprócz Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Oddziału Udostępniania, wyodrębniono zespoły, których zadaniem jest utrzymywanie kontaktów z pracownikami poszczególnych wydziałów i katedr, przygotowywanie szkoleń dla studentów tych wydziałów i podległych im jednostek, opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz służenie radą i pomocą studentom z „przydzielonych” jednostek (np. Engineering Team – zespół ds. inżynierii – jest odpowiedzialny za kontakty i obsługę informacyjną Wydziału Inżynierii). Odrębny zespół tzw. Learning Development jest odpowiedzialny za szkolenia online i sprawuje ogólny nadzór nad szkoleniami.

Szkolenia organizowane przez Bibliotekę Centralną mają różne formy. Szkolenia dla studentów pierwszego roku są prowadzone w formie tzw. „treasure hunt” (szukanie skarbów) – po ok. 15 minutowym omówieniu studenci podzieleni na grupy otrzymują „listę zadań do wykonania” – np. wypożyczenie konkretnej książki, znalezienie książki na półce, dotarcie do poszczególnych czytelni i pracowni. Zwycięzcy – grupa, która wykona zadania najszybciej – otrzymuje nagrodę, pozostałe osoby – drobne upominki. Oprócz szkolenia dla studentów pierwszego roku biblioteka prowadzi szkolenia z zakresu posługiwania się poszczególnymi bazami, na które uczestnicy wpisują się wcześniej online, a także szkolenia z metodyki wyszukiwania informacji, obsługi baz oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej dla grup z poszczególnych wydziałów. Warunkiem uczestnictwa w tych szkoleniach jest wcześniejsze ukończenie kursu online na poziomie podstawowym, dotyczącego wyszukiwania informacji i prawa autorskiego oraz podstawowych pojęć z tym związanych, zlokalizowanego na platformie Blackboard. Po każdym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankietę dotyczącą oceny efektywności danego szkolenia. Biblioteka prowadzi również szkolenia indywidualne.

W promocji źródeł elektronicznych uczestniczą zarówno pracownicy wydziałów (zalecając studentom korzystanie z konkretnych źródeł) jak i pracownicy biblioteki podczas warsztatów szkoleniowych oraz przygotowując materiały informacyjne dostępne w sieci. Ponadto pracownicy Zespołów prowadzą blogi dla poszczególnych wydziałów i instytutów, na których zamieszczane są informacje dotyczące źródeł elektronicznych, nowości książkowych z danej dziedziny, szkoleń, informacje dotyczące nowych projektów oraz inne wiadomości dotyczące obsługi studentów z danego wydziału.

Szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze, było starannie przygotowane, a pracownicy Biblioteki Centralnej chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Udział w szkoleniu w zagranicznej bibliotece pozwala poszerzyć horyzonty, zaznajomić się ze sposobami realizacji wybranych zadań, porównać problemy i sposoby ich rozwiązywania, jak również poznać bibliotekarzy z innych krajów.

mgr Sabina Olszyk,
mgr Danuta Turecka
Biblioteka Główna AGH