Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

„Diamenty AGH” – trzynasta edycja

Zakończył się właśnie kolejny konkurs na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” organizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Towarzystwo Naukowe pod patronatem Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna. W zakończonej XIII edycji konkursu zgłoszono 53 prace dyplomowe z dziesięciu wydziałów naszej uczelni. Uczestnikami konkursu mogą być studenci AGH, którzy złożyli pracę dyplomową w terminie przewidzianym programem studiów. Prace przyjęte do konkursu oceniane są dwuetapowo. W pierwszym etapie prace zostają ocenione przez właściwe komisje wydziałowe powołane przez dziekanów wydziałów AGH. Do drugiego etapu każda komisja wydziałowa może przedstawić dwie prace. W tym etapie prace ocenia jury, skład którego stanowią pracownicy naukowi, przedstawiciele każdego wydziału oraz przedstawiciel organizatora konkursu, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego jury. Prace, które awansują do drugiego etapu konkursu uzyskują wyróżnienie i są prezentowane na specjalnej wystawie w Bibliotece Głównej AGH (maj-wrzesień). Jury drugiego etapu wybiera najlepsze prace w danej kategorii.

A oto tegoroczni laureaci konkursu „Diamenty AGH”.

W kategorii prac teoretycznych za najlepsze prace uznano:

I miejsce
nagroda główna „Diamenty AGH”

autor – mgr inż. Jan Kosmala (WFiIS)

tytuł pracy – Układ naczyń krwionośnych jako unikalny klucz dostępu: Algorytm i implementacja

promotor – prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, prof. nadzw. (WFiIS)

II miejsce

autor – mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun (MSIB)

tytuł pracy – Nowej generacji biomateriały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki kostnej
(Next-generation hydrogel biomaterials for the treatment of bone tissue defects)

promotor – dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (MSIB)

III miejsce

autor – mgr inż. Piotr Gurgul (WEAIiE)

tytuł pracy – Agent-based distributed platform for multi-scale simulations (Rozproszona platforma agentowa do symulacji wieloskalowych)

promotor – dr hab. Maciej Paszyński (WEAIiE)

W kategorii prac aplikacyjnych najwyżej oceniono następujące prace:

I miejsce
nagroda główna „Diamenty AGH”

autor – mgr inż. Katarzyna Niemiec (MSIB)

tytuł pracy – Wpływ efektu Petkau na stabilność błon erytrocytów traktowanych promieniowaniem neutronowym

promotor – dr hab. Květoslava Burda, prof. AGH, (MSIB)

II miejsce

autor – mgr inż. Katarzyna Goleń (WIMiC)

tytuł pracy – Woltamperometryczne oznaczenie heparyny w preparatach medycznych

promotor – dr inż. Robert Piech, prof. AGH (WIMiC)

III miejsce

autor – mgr inż. Adrian Matoga (WFiIS)

tytuł pracy – Development of data acquisition system for luminosity detector At International Linear Collider

promotor – dr hab. inż. Marek Idzik, (WFiIS)

Uroczystemu ogłoszeniu wyników każdej edycji konkursu towarzyszy otwarcie wystawy wyróżnionych prac, a autorzy tych prac otrzymują okolicznościowe medale i dyplomy. W imieniu organizatorów i patrona konkursu Rektora AGH już dzisiaj serdecznie zapraszam laureatów i wyróżnionych, ich opiekunów naukowych, jurorów i władze wydziałów oraz wszystkich zainteresowanych na uroczyste ogłoszenie wyników XIII edycji konkursu, wręczenie medali i dyplomów oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac, które odbędzie się 18 maja 2012 roku. Wręczenie głównych nagród, których fundatorem jest Rektor AGH, odbywa się podczas corocznej uroczystości inauguracji roku akademickiego. Laureaci głównej nagrody otrzymują wówczas także specjalne statuetki konkursu – „Diamenty AGH”. W tym roku powędrują one do Katarzyny Niemiec i Jana Kosmali.


Katarzyna Niemiec urodziła się 2 lutego 1988 roku w Tuchowie k. Tarnowa. W 2006 roku ukończyła z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie o profilu biologiczno-chemicznym. Ze względu na realizowany profil nauki oraz zainteresowanie naukami ścisłymi po maturze rozpoczęła studia w nowo utworzonej Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej w AGH. Interdyscyplinarny charakter studiów stał się idealnym wyborem. Dzięki swojej determinacji, chęci pogłębiania interesujących ją tematyk oraz bardzo dobrym wynikom w nauce od trzeciego roku studiów otrzymała zgodę na kontynuację nauki w toku indywidualnym, pod opieką naukową prof. Marty Błażewicz. W 2008 roku rozpoczęła równocześnie studia w zakresie inżynierii materiałowej na drugim kierunku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, gdzie w 2012 roku uzyskała drugi tytuł inżyniera. W ramach studiów indywidualnych realizowała wiele dodatkowych przedmiotów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, które przyczyniły się do wyboru dalszego kierunku kształcenia i realizacji pracy inżynierskiej oraz magisterskiej. W 2011 roku z wyróżnieniem ukończyła studia na kierunku inżynieria biomedyczna, specjalność – inżynieria biomateriałów.

Pracę magisterską wykonała na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w Zespole Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki pod kierownictwem dr hab. Květoslavy Burda, prof. AGH. Wyniki pracy zostały częściowo przedstawione w formie manuskryptu w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym Hyperfine Interactions. Obecnie w oparciu o przeprowadzone wyniki przygotowany jest kolejny manuskrypt. Wybrane badania opisane w pracy były również prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecnie kontynuując studia magisterskie w ramach wspomnianego drugiego kierunku w zakresie Functional Materials przebywa na stypendium zagranicznym we Włoszech studiując nauki materiałowe na Uniwersytecie Federico II w Neapolu.

Prywatnie Kasię pasjonują florystyka i ogrodnictwo. Uwielbia czytać książki – szczególnie książkowe nowości oraz literaturę kobiecą; jeździ na nartach i łyżwach oraz słucha muzyki, śpiewa, a przy tym… gotuje.


Jan Kosmala urodził się 23 maja 1987 w Katowicach. Ukończył klasę o profilu dwujęzycznym (z językiem francuskim) w I Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. W 2006 roku rozpoczął studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, które ukończył na kierunku Informatyka Stosowana. W trakcie studiów Jan Kosmala odbył 3 staże. W trakcie pierwszego stażu w firmie Future-Processing sp. z o.o., zdobył wiedzę z zakresu zapewniania jakości oprogramowania. W trakcie drugiego stażu, trwającego 9 miesięcy, który odbył w Korporacyjnym Centrum Badawczym należącym do ABB, zdobył gruntowną wiedzę z zakresu rozwoju i utrzymania oprogramowania w technologii.NET. Kolejny staż w Centrum Systemów Informatycznych ABB, pozwolił ugruntować wiedzę z zakresu rozwoju globalnych systemów korporacyjnych, wliczając utrzymanie baz danych. Najistotniejsza część wyników uzyskanych w ramach pracy magisterskiej została opublikowana jako artykuł na konferencji Hybrid Artificial Intelligence Systems. W planach ma rozpoczęcie studiów doktoranckich w 2012 roku.

Pozanaukową pasją Jana Kosmali są motocykle. Od dwóch lat aktywnie bierze udział w licznych akcjach organizowanych przez stowarzyszenia motocyklowe. Od niedawna jest członkiem motocyklowego stowarzyszenia charytatywnego „Dawcy Uśmiechu”. Drugim obszarem zainteresowań jest fotografia.

Przeprowadzenie kolejnych edycji konkursu „Diamenty AGH” nie byłoby możliwe bez przychylności i osobistego wsparcia Rektora prof. Antoniego Tajdusia oraz jurorów obu etapów konkursu. Wszystkim pragnę wyrazić gorące podziękowanie za ich zaangażowanie i wkład pracy w realizację idei konkursu. Szczególne podziękowania pragnę skierować pod adresem zespołu jurorów drugiego etapu, który tworzą:

– dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw. – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,

– dr hab. inż. Kurt Wiencek, prof. nadzw. – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,

– prof. dr hab. inż. Barbara Florkowska – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki,

– dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. nadzw. – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

– dr inż. Marzenna Schejbal-Chwastek – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

– dr hab. inż. Konrad Eckes, prof. nadzw. – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,

– prof. dr hab. Andrzej Małecki – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

– dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. nadzw. – Wydział Odlewnictwa,

– prof. dr hab. inż. Maria Richert – Wydział Metali Nieżelaznych,

– dr inż. Adam Zubrzycki – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu,

– dr hab. inż. Andrzej Dura, prof. nadzw. – Wydział Zarządzania,

– prof. dr hab. Leszek Czepirski – Wydział Energetyki i Paliw,

– dr hab. Andrzej Lenda – prof. nadzw. – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

– dr hab. Jan Malczak, prof. AGH – Wydział Matematyki Stosowanej,

– prof. dr hab. Janusz Mucha – Wydział Humanistyczny.

Serdeczne podziękowania pragnę również skierować pod adresem pani dr hab. inż. Barbary Małeckiej, prof. nadzw. i pozostałych współorganizatorów konkursu, przedstawicieli Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego pani dr inż. Agnieszki Łącz oraz panów dr. inż. Rafała Tarko, mgr inż. Łuksza Wzorka, mgr inż. Mateusza Wędrychowicza, mgr inż. Grzegorza Luty oraz Zespołu redakcyjnego Wydawnictwa STN. Gorące podziękowania dla prof. Stanisława Rzadkosza i jego zespołu za coroczne przygotowywanie okolicznościowych medali i statuetek konkursu.

Historia, regulamin, laureaci i wyróżnione prace oraz inne szczegóły konkursu dostępne są pod adresem:

www.stn.agh.edu.pl/konkurs-diamenty-agh

Już dzisiaj także zapraszam tegorocznych dyplomantów do udziału w następnej, XIV edycji konkursu „Diamenty AGH”.

Leszek Kurcz
Przewodniczący Jury


Wyróżnienie w XIII edycji konkursu uzyskały następujące prace:

Autor pracy

Tytuł pracy

Kategoria

Promotor

Wydział

Mateusz Ambroziński

Wspomagane komputerowo projektowanie rozmieszczenie otworów odprężających w wyrobach średnich napięć z żywicy epoksydowej

Aplikacyjna

prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

WIMiIP

Patrycja Czyżykiewicz

Skład chemiczny i mineralogiczny łupków menilitowych oraz jego wpływ na sąsiadujące skały i glebę, Karpaty, Polska

Aplikacyjna

prof. dr hab. inż. Henryk Kucha

WGGiOŚ

Igor Królikowski

Analiza zastosowania programu FLUENT do obliczeń termo-hydraulicznych w reaktorach jądrowych

Aplikacyjna

dr hab. inż. Jerzy Cetnar, prof. AGH

WEiP

Elżbieta Pastucha

Ultrawysokorozdzielcza fotogrametryczna inwentaryzacja polichromii wczesnogotyckich z prezbiterium Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

Aplikacyjna

dr inż. Adam Boroń

WGGiIŚ

Karolina Wójcik

Analiza procesów biznesowych w przedsiębiorstwie transportowym z wykorzystaniem metodologii ARIS

Aplikacyjna

dr inż. Marek Karkula

WZ

Przemysław Wyszkowski

ESB application for effective synchronization of large volume measurements data

Aplikacyjna

dr inż. Dominik Radziszowski

WEAIiE

Małgorzata Aulejtner

Badania metod dotyczących tworzenia szczegółowych modeli cyfrowych rzeźb i innych obiektów

Teoretyczna

dr hab. inż. Regina Tokarczyk

WGGiIŚ

Grzegorz Bania

Wpływ topografii terenu na wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej – wybrane zagadnienia

Teoretyczna

dr inż. Włodzimierz Jerzy Mościcki

WGGiOŚ

Rafał Baran

Functionalization of zeolites by incorporation of transition metal ions in the framework: Case of Vanadium in BEA zeolite

Teoretyczna

dr Monika Motak,
dr hab. Stanisław Dźwigaj

WEiP

Krzysztof Bzowski

Implementacja modelu przewodzenia ciepła w technologii OpenCL

Teoretyczna

dr inż. Łukasz Rauch

WIMiIP

Szymon K. Kubal

Zastosowanie symulacji dyskretnej sterowanej zdarzeniami i mapowania strumienia wartości jako narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie przemysłowym na przykładzie ZPC Mieszko SA

Teoretyczna

dr inż. Marek Karkula

WZ

Dariusz Rusinek

Porównanie właściwości elektrolitów stałych o przewodnictwie protonowym i tlenowym w aspekcie zastosowań w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych

Teoretyczna

dr inż. Wojciech Zając

WIMiC

Magdalena Serwan

Zwyciężczynie. Walka kobiet z RAKIEM piersi.

Teoretyczna

prof. dr hab. Janusz Mucha

WH

Paulina Świątek

Pomiędzy aktywizacją, a marginalizacją. Jawne i ukryte funkcje uniwersytetów trzeciego wieku.

Teoretyczna

prof. dr hab. Janusz Mucha

WH