Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Dobra kadra kierownicza też musi się dokształcać…

Zmiany przepisów prawa obciążają publiczną szkołę wyższą szeregiem zobowiązań, skutkujących koniecznością wprowadzenia wielu istotnych zmian w zarządzaniu uczelnią.

Aby jakiekolwiek zmiany wprowadzić uczelnia musi być do tego przygotowana. Kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej mgr inż. Henryk Zioło wyszedł z inicjatywą zorganizowania dla kadry kierowniczej AGH kursu dokształcającego „Zarządzanie uczelnią – teoria a praktyka”. Kurs miał na celu podniesienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie profesjonalnych zasad zarządzania, stosownych metod, technik i narzędzi służących do ich realizacji. Kurs obejmował 52 godziny zajęć. W programie kursu znalazły się takie przedmioty jak: współczesne koncepcje zarządzania uczelnią, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami – controlling, marketing szkół wyższych, zarządzanie informacją w wyższej uczelni, zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem, zarządzanie projektami. Kurs zakończył się cyklem warsztatów dotyczących koncepcji zarządzania procesowego uczelnią na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajęcia były prowadzone pod kierownictwem Dziekana Wydziału Zarządzania prof. Lecha Bukowskiego przez pracowników Wydziału Zarządzania oraz specjalistów z firm produkujących i wdrażających systemy informatyczne klasy ERP.

Szanowni kursanci – kadra kierownicza AGH – po trzymiesięcznym kursie wzbogacili się o nowe informacje na temat profesjonalnego zarządzania szkołą wyższą.

Przedmiot współczesne koncepcje zarządzania uczelnią pozwolił na zrozumienie złożonych zależności systemowych związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji zarządczych przez organy kierownicze organizacji, w szczególności wyższej uczelni. Na zarządzaniu strategicznym słuchacze dowiedzieli się o złożoności procesów wyboru i wdrażaniu strategii w warunkach specyficznych dla danej organizacji, a także poznali współczesne trendy i narzędzia w nauce i praktyce zarządzania strategicznego. W trakcie zajęć zarządzanie zasobami ludzkimi uczestnicy zdobyli wiedzę związaną ze skutecznym kierowaniem ludźmi. Dodatkowo, przeanalizowali i udoskonalili własne umiejętności menedżerskie. Nabyte umiejętności na zarządzaniu finansami – controlling pozwoliły uczestnikom na zrozumienie specyfiki zarządzania finansami na uczelni, zastosowanie metod wspomagających lepszą alokację ograniczonych zasobów oraz ułatwiły podejmowanie działań zorientowanych na poprawę szeroko pojętej efektywności zarządzanych jednostek. Po zajęciach z marketingu szkół wyższych słuchacze nabrali wprawy w identyfikacji czynników otoczenia marketingowego i ocenie ich wpływu na funkcjonowanie szkoły wyższej i pozycjonowanie jej oferty. Nauczyli się sprawnie posługiwać narzędziami marketingowymi dla kreowania wizerunku uczelni i podnoszenia wartości marki. Zrozumienie kluczowych procesów w zarządzaniu wiedzą i ocena możliwości zastosowania wybranych narzędzi informatycznych do ich wspomagania, to umiejętność nabyta w ramach przedmiotu zarządzanie informacją w wyższej uczelni. Przedstawiona wiedza i przekazane umiejętności na zarządzaniu jakością powinny pomóc w określeniu czynników mających istotne znaczenie dla oceny satysfakcji klientów usług edukacyjnych, a na zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem w zrozumieniu złożoności procesów zarządzania ryzykiem finansowym szkoły wyższej we współczesnych czasach. Celem przedmiotu zarządzanie projektami było omówienie najważniejszych koncepcji i narzędzi zarządzania projektami w układzie cyklu życia projektu: od jego definiowania, poprzez planowanie i realizację, aż po kontrolę i audyt powykonawczy.

Po tak intensywnym szkoleniu kadra kierownicza AGH jest już dobrze przygotowana do wprowadzenia nowych mechanizmów i dokumentów w sferze organizacji uczelni. Ale ponieważ edukacja menedżera nigdy się nie kończy przyjdzie pewnie czas na kolejny kurs.

opracowała Agnieszka Pohl