Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
03 czerwiec 2023

Zebranie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

W dniach 7 i 8 marca 2012 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki odbyło się zebranie Komitetu Budowy Maszyn Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Przybyłych na obrady Członków KBM PAN wraz z przewodniczącym prof. Józefem Gawlikiem i zaproszonych Gości powitał Dziekan WIMiR prof. Janusz Kowal, Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Członek Komitetu Mechaniki PAN. W posiedzeniu uczestniczyli poza Członkami KBM PAN również zaproszeni goście między innymi: prof. Michał Karoński – Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Henryk Kozłowski – Członek Rady Narodowego Centrum Nauki, Przewodniczący Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych, prof. Tomasz Kapitaniak – Członek Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Jan Taler – Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Kazimierz Jeleń – Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Kazimierz Furtak – JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Stanisław Adamczak – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Tadeusz Burczyński – Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Mechaniki PAN, prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH, prof. Józef Suchy – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NOT, Dziekan Wydziału Odlewnictwa, prof. Antoni Cieśla – Dziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, prof. Mirosław Karbowniczek – Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej, prof. Leszek Wojnar – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, prof. Zbigniew Engel – multi DHC, Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej, prof. Józef Giergiel – multi DHC, Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej i AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Posiedzenie otworzył Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który dziękując za zaproszenie podkreślił wagę tego typu spotkań dla całego środowiska naukowego AGH. Wspomniał również, że w dniu dzisiejszym odbyło się w auli AGH spotkanie dla całego środowiska akademickiego Krakowa z Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofem Janem Kurzydłowskim.

W dniu 7 marca 2012 roku z inicjatywy Dziekana WIMiR prof. J. Kowala odbyła się specjalna sesja poświęcona problematyce realizacji projektów prowadzonych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W jej trakcie referat pt. „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań podstawowych” wygłosił prof. Michał Karoński. Referat przedstawiał zasady przyznawania i finansowania projektów badawczych przez NCN dla różnych grup pracowników naukowych. Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że AGH jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich uczelni technicznych, co do ilości i wartości przyznanych przez NCN projektów badawczych. Po znakomitym wystąpieniu prof. M. Karońskiego odbyła się dwugodzinna, miejscami bardzo burzliwa dyskusja, w której głos zabrali profesorowie: Wacław Kollek, Andrzej Jajszczyk, Eugeniusz Świtoński, Jan Taler, Adam Mazurkiewicz, Tadusz Uhl, Józef Giergiel. W ramach dyskusji referat na temat „Analiza kierunków badawczych w obszarze Budowy i Eksploatacji Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem badań podstawowych” wygłosił prof. Wojciech Kacalak. Główne tezy z dyskusji to kryteria oceny przyznawania projektów badawczych, wymagania zbyt szczegółowych informacji na etapie składania wniosków, brak określenia efektywności realizowanych projektów badawczych, zbyt mała pula środków finansowych na projekty przyznawane przez NCN. Na zadawane niekiedy bardzo trudne pytania odpowiadali w trakcie dyskusji profesorowie: M. Karoński, A. Jajszczyk, J. Taler. W pierwszej edycji przyznanych przez NCN do finansowania projektów badawczych nie ma ani jednego z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mimo że w Polsce jest to największe środowisko uczonych w zakresie nauk technicznych. Ten fakt zniechęca do składania nowych wniosków o finansowanie projektów badawczych. Sesję prowadził prof. J. Kowal Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W dniu 8 marca odbyło się zamknięte zebranie KBM PAN, które prowadził Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN prof. Józef Gawlik, były JM Rektor Politechniki Krakowskiej.

Program zebrania obejmował następującą tematykę:

– Organizacja i finansowanie badań podstawowych poprzez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

– Kryteria i kategoryzacja jednostek naukowych – referat wprowadzający do dyskusji pt. „Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych” wygłosił przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Stanisław Kistryn.

Sprawy organizacyjne – wybory uzupełniające do KBM PAN – nowymi Członkami Komitetu Budowy Maszyn PAN zostali profesorowie: Eugeniusz Rusiński – Prorektor Politechniki Wrocławskiej, Janusz Sempruch – UTP w Bygdoszczy, Jan Sieniawski – Politechnika Rzeszowska, Roman Staniek – Politechnika Poznańska, Jerzy Sładek – Politechnika Krakowska, Marek Trombski – Wyższa Szkoła Pożarnictwa w Katowicach oraz przedstawiciele przemysłu: dr inż. Rafał Osiński – Dyrektor UDT Wrocław i dr inż. Andrzej Meder – Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju COPEX SA.

W dyskusji wiele miejsca poświęcono kategoryzacji jednostek naukowych, która ma się odbyć w przyszłym roku. Członkowie KBM PAN jednomyślnie uchwalili wniosek, aby zabiegać w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych w sprawie utworzenia grupy do kategoryzacji składającej się z samych wydziałów mechanicznych. Taki postulat nie jest nowy, bo tej sprawie było poświęcone specjalne posiedzenie Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych w 2011 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 28 z grona 32 Członków Komitetu Budowy Maszyn PAN, wśród nich wielu Członków Komitetu Mechaniki PAN, ale również członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych: prof. Eugeniusz Świtoński, prof. Krzysztof Marchelek, prof. Wacław Kollek, prof. Jerzy Wróbel. Członkami Komitetu Budowy Maszyn PAN są również profesorowie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH: Wojciech Batko i Tadeusz Uhl. Uczestnicy zebrania zgodnie ocenili, że było to najbardziej efektywne posiedzenie KBM PAN w ostatnich latach.

Udział w zebraniu Komitetu Budowy Maszyn Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk tylu znakomitych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauk świadczy o pozycji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, który był organizatorem tego zebrania oraz niewątpliwie podnosi pozycję i prestiż w Polsce naszej Alma Mater Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bolesław Karwat