Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z AGH

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 19. edycję konkursu w programie START – stypendia dla młodych uczonych. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć naukowych i są zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni.

Spośród 1027 kandydatów w tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 128 wybitnych młodych badaczy, w tym 3 z Akademii Górniczo-Hutniczej. Nagrodą jest roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z Akademii Górniczo-Hutniczej zostali: w dziedzinie inżynierii materiałowej – dr inż. Anita Trenczek-Zając z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, w dziedzinie geologii – mgr inż. Justyna Flis z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz w dziedzinie socjologii – mgr Łukasz Krzyżowski z Wydziału Humanistycznego. Poniżej prezentujemy kolejno ich sylwetki.


Anita Trenczek-Zając jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, kierunku inżynieria materiałowa. W 2010 roku ukończyła na tym wydziale studia doktoranckie broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną Fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej podsieci anionowej i uzyskując stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w Katedrze Chemii Nieorganicznej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

Na czwartym roku studiów rozpoczęła pracę naukową nad modyfikacją szerokopasmowych półprzewodników tlenkowych pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Rękasa. Wyniki te stanowiły tematykę pracy magisterskiej obronionej w wynikiem bardzo dobrym oraz zostały zaprezentowane w serii artykułów opublikowanych w periodykach naukowych o cyrkulacji międzynarodowej. W czasie studiów magisterskich ukończyła również Studium Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH.

W czasie studiów doktoranckich jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół zagadnień materiałowych związanych z konwersją energii słonecznej na energię chemiczną, jaką jest wodór. Efektywne działanie ogniwa fotoelektrochemicznego PEC (ang. PhotoElectrochemical Cell), w którym jest to możliwe, oparte na doborze optymalnego materiału anodowego. W ramach prowadzonych prac doktorantka zajmowała się materiałem fotoanodowym trzeciej generacji, którym był dwutlenek tytanu modyfikowany azotem. Badania obejmowały materiały z układu TiO2-TiN w szerokim zakresie składów, w różnej postaci oraz otrzymywane różnymi metodami. Praca ta zdobyła również I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie ogniwa paliwowe i technologie wodorowe organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych. Kontynuuje pracę naukową zajmując się zagadnieniami z dziedziny inżynierii materiałowej – metodami otrzymywania strukturyzowanych nanomateriałów, a praca dydaktyczna przynosi jej wiele satysfakcji.

Brała udział w cyklu szkoleń „Szkoła Letnia Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych”. W latach 2007–2009 była laureatką Zespołowego Wyróżnienia Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe. W 2008 roku w ramach programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus odbyła 3-miesięczny staż naukowy na Université de Bourgogne w Dijon, we Francji. W 2009 roku była stypendystką „Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego” w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W 2010 roku została laureatką stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz pierwszy, a w 2011 roku – po raz drugi. Była współwykonawcą czterech projektów badawczych, w tym głównym wykonawcą promotorskiego projektu badawczego finansowanego przez MNiSW, a obecnie w projekcie „New Material for Energy Systems” w ramach KIC Innoenergy-Poland Plus. Jest współautorem 14 publikacji w tym 11 w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej – m.in. Journal of Power Sources, Solid State Ionics, 18 komunikatów konferencyjnych, czynnie uczestniczyła również w 12 konferencjach, w tym 9 międzynarodowych.

Czas wolny spędza czytając prozę, głównie latynoamerykańską. W miesiącach letnich z zamiłowaniem żegluje na Wielkich Jeziorach Mazurskich, natomiast zimą uprawia narciarstwo. Z przyjemnością słucha również muzyki jazzowej. Obecnie oczekuje na przyjście na świat pierwszego dziecka.


Justyna Flis jest absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, kierunku mineralogia i geochemia stosowana z elementami gemmologii (2007), które ukończyła z II lokatą wśród absolwentów, otrzymując wyróżnienie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Obecnie jest na IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii, gdzie pod opieką naukową dr. hab. inż. Macieja Maneckiego, prof. AGH, kontynuuje dalszą edukację.

Swoją pracę naukową rozpoczęła na czwartym roku studiów angażując się w kierowane przez dr. inż. Macieja Maneckiego badania nad strukturą i termodynamiką apatytów ołowiowych. Efektem była obroniona z wynikiem celującym praca magisterska, dotycząca zmienności właściwości termodynamicznych minerałów z szeregu piromorfit – mimetyt. Praca ta została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne oraz przez Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia w IX edycji konkursu Diamenty AGH. Obecnie Justyna Flis rozwija swoje zainteresowania naukowe w dziedzinie geomikrobiologii, prowadząc badania nad wpływem bakterii glebowych oraz produktów ich przemiany materii na rozpuszczalność minerałów stabilizujących ołów i arsen w środowisku zanieczyszczonym metalami ciężkimi. Geomikrobiologia jest nowatorskim kierunkiem badań z pogranicza dziedzin: geochemii i mikrobiologii, ostatnio intensywnie rozwijanym w czołowych, światowych placówkach nauk o Ziemi. Praca doktorska Justyny Flis jest realizowana przy współpracy z prof. dr Broderem Merkel z TU-Berg Akademie we Freibergu, w ramach umowy Agreement of Joint Degree Program. Jest to pierwszy tego rodzaju (prowadzony na dwóch uczelniach) doktorat na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Obrona rozprawy jest przewidziana na rok akademicki 2011/2012.

Od 2006 roku wzięła udział w siedmiu międzynarodowych szkoleniach i stażach naukowych organizowanych przez: Miami University w Oxford, USA (2006, 2008); Center for Advanced Technological and Environmental Training, ANKA Karlsruhe, Niemcy (2008); Institute of Mineralogy and Crystallography, Vienna University, Austria (2009); TU-Bergakademie we Freibergu (2009) oraz University of Notre Dame, USA (2010/2011). Czteromiesięczny staż na TU-Berg Akademie we Freibergu odbyła w ramach programu Lifelong Learning Programme – Erasmus oraz dzięki stypendium fundacji VNG-Verbundnetz Gas AG. Otrzymanie w 2010 roku stypendium Fundacji Fulbright’a pozwoliło jej na sześciomiesięczny pobyt na University of Notre Dame, gdzie prowadziła badania pod opieką znanej geomikrobiolog prof. Patrici Maurice. Poza tym jest dwukrotną laureatką stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska (2006 i 2007) oraz stypendium naukowego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (2010). W bieżącym roku została nagrodzona przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „START”. Otrzymywane fundusze przeznacza na inwestycje w przyszłość, kursy językowe, szkolenia oraz podróże. Jest współwykonawcą trzech projektów badawczych w tym głównym wykonawcą promotorskiego projektu badawczego finansowanego przez MNiSW oraz autorem i współautorem publikacji w czasopismach z lity filadelfijskiej. Wyniki prowadzonych badań rokrocznie prezentuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Czas wolny chętnie poświęca na naukę języków obcych i podróże. Zimowe ferie spędza na stokach narciarskich, zaś latem odpoczywa nad morzem. Jest absolwentką klasy skrzypiec szkoły muzycznej II stopnia i pasjonuje się muzyką klasyczną.

Łukasz Krzyżowski od 2007 roku pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. W 2010 roku decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk został otworzony przewód doktorski jego dysertacji Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji (promotor prof. Janusz Mucha). Na swoim koncie posiada dwie książki autorskie, liczne artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz współredakcję trzech prac zbiorowych. Laureat stypendium START w 2010 roku, zdobywca dwóch nagród Rektora (2010, 2011) za działalność naukową. Wyróżnienie pracy magisterskiej w konkursie „Diamenty AGH”. Od 2009 roku pełni funkcję sekretarza redakcji półrocznika „Studia Humanistyczne AGH”. Członek dwóch międzynarodowych organizacji socjologicznych oraz sekretarz zarządu okręgu krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Łukasz Krzyżowski w swojej dotychczasowej pracy naukowej przebywał na licznych stypendiach i stażach zagranicznych. Od lipca do listopada 2010 roku przebywał w University of Iceland realizując pierwszą część swoich badań doktorskich. W 2011 roku realizował follow-up study zarówno na wspomnianym University of Iceland jak i na University of Bergen (Norwegia). Wyjazdy te były możliwe dzięki otrzymaniu stypendiów indywidualnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z kolei w ramach Marie Curie Conferences and Training Courses przebywał na miesięcznym stypendium w Central European University w Budapeszcie.

Na swoim koncie posiada organizację warsztatów dla młodych uczonych „Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Studia. Badania. Metody” (www.transnarodowosc.agh.edu.pl). Pod okiem wybitnych specjalistów (m.in. Ewa Morawska, Thomas Faist, Rhacel Parreñas) młodzi badacze migracji prezentowali wyniki swojej pracy. Z kolej w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie (2010) zorganizował wraz z prof. Januszem Muchą grupę tematyczną nr 52 „Starzenie się w przebiegu życia jednostki w warunkach dynamicznych przemian”. W tym samym czasie wraz z dr Jolantą Perek-Białas przygotował sesję plakatową „Starość, starzenie się i relacje międzypokoleniowe na początku XXI wieku”. Łukasz Krzyżowski uczestniczył również w licznych konferencjach naukowych zarówno o zasięgu ogólnopolskim (10), jak i międzynarodowym (8).

Dotychczasowa praca naukowa Łukasza Krzyżowskiego dotyczy przede wszystkim dwóch zagadnień: starości i migracji. Zainteresowania badawcze starością zaowocowały, jak na razie, kilkoma artykułami opublikowanymi w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz redakcją pracy zbiorowej. Dokonuje on w tych pracach opisu zarówno ogólnych tendencji demograficznych i prognoz w zakresie starzenia się społeczeństwa polskiego, jak i bardziej szczegółowych zjawisk związanych z solidarnością międzygeneracyjną i problemem opieki nad osobami starszymi w polskich uwarunkowaniach systemowo-kulturowych. Badaniem migracji Łukasz Krzyżowski zajmuje się od 2007 roku. W swojej pracy magisterskiej opisał zjawisko transnarodowej mobilności mieszkańców małopolskiej gminy. Efektem zainteresowań Łukasza Krzyżowskiego w obrębie studiów migracyjnych jest przede wszystkim książka (Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji) wydana w 2009 roku przez Zakład Wydawniczy NOMOS oraz artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych.

Był współwykonawcą dziesięciu projektów badawczych, w tym głównym wykonawcą promotorskiego projektu badawczego finansowanego przez MNiSW oraz w międzynarodowym projekcie Transnationality and the Unequal Distribution of Informal Social Security.

Czas wolny spędza na podróżowaniu, oglądaniu z żoną „Przyjaciół” i spotykaniu się ze znajomymi.

oprac. Małgorzata Krokoszyńska