Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Absolwenci AGH stypendystami Miasta Krakowa

8 marca 2011 r. zostały wręczone Stypendia Naukowe Miasta Krakowa 2011. Są to wyróżnienia przyznane szczególnie uzdolnionym studentom i doktorantom, których działalność naukowa może przyczynić się do rozwoju Krakowa lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki. Każdy uczestnik otrzymał łącznie stypendium w wysokości 13 818,32 brutto, które będzie wypłacane w transzach przez kolejnych 10 miesięcy. Wśród 37 tegorocznych finalistów, ośmioro to absolwenci AGH. Trzy osoby z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska: Monika Chuchro, Wojciech Luboń, Grzegorz Pełka. Dwa stypendia powędrowały na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki dla Krzysztofa Piecha i Michała Wrzeszcza oraz dwa na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska dla Edyty Puniach i Katarzyny Sosnowskiej. Jedno stypendium z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki otrzymał Paweł Małecki.

W aktualnym wydaniu Biuletynu przedstawiamy sylwetki stypendystów z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, obecnie doktorantów tego wydziału.


Monika Chuchro jest absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH. Studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, o specjalności ochrona przyrody nieożywionej, będące kontynuacją wykształcenia uzyskanego w Technikum Ochrony Środowiska, Oczyszczania Ścieków Uzdatniania Wody ukończyła w 2007 roku. Obecnie jest doktorantką IV roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Zainteresowania naukowe Moniki Chuchro od początku szkoły średniej obejmowały zagadnienia środowiskowe powiązane z oczyszczalniami ścieków. Początkowo dotyczyły one analizy próbek wody oraz ścieków. W czasie studiów magisterskich głównym zainteresowaniem naukowym była analiza stanu środowiska w pobliżu obiektów mających potencjalnie szkodliwy wpływ na otoczenie, np. oczyszczalni ścieków, spalarni odpadów. Studia doktoranckie, które kontynuuje pod opieką naukową dr. hab. inż. Adama Walanusa, prof. AGH, skupiają się na analizie danych środowiskowych, pozwalających na rozpoznanie czynników mających wpływ na kształtowanie się analizowanych zjawisk oraz predykcje ich przyszłych wartości. Dodatkowo w trakcie studiów doktoranckich brała udział w licznych szkoleniach i kursach dotyczących analizy danych środowiskowych. Bierze udział w badaniach statutowych Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej oraz jest wykonawcą grantu promotorskiego. Ukończyła studium Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Zarządzania AGH oraz studia podyplomowe Praktyczne Prognozowanie i Analiza Szeregów Czasowych organizowane przez Wydział Zarządzania UE w Krakowie.

Była członkiem Koła Naukowego Geologów, działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w trakcie studiów magisterskich, oraz Koła Naukowego Doktorantów GeoScience podczas studiów doktoranckich. Do największych osiągnięć stypendystki można zaliczyć ukończenie studiów magisterskich z XIII lokatą (średnia 5,12) oraz udział w projekcie „Doctus” małopolskim funduszu stypendialnym dla doktorantów. Dodatkowo uzyskała stypendium Miasta Krakowa, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium w ramach projektu „Małopolskie Stypendium Doktoranckie”, wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce – Dyplom Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG powołanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Czas wolny lubi spędzać na świeżym powietrzu podczas górskich wędrówek, jeździe na rolkach lub nartach, pływaniu. Ulubionym miejscem odpoczynku są Bieszczady. Jest także miłośnikiem książek, szczególnie fantasy i science-fiction.

Na fotografii Monika Chuchro - fot. arch MC

Wojciech Luboń jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Studia magisterskie o specjalności odnawialne źródła energii ukończył w 2008 roku. W tym samym roku rozpoczął dalszą edukację w zakresie tej tematyki na studiach doktoranckich w Katedrze Surowców Energetycznych pod opieką naukową prof. Wojciecha Góreckiego. Urodził się w Zawierciu, gdzie mieszkał do momentu ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. I rok studiów magisterskich rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Tuż po ukończeniu I roku przeniósł się na Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska w AGH.

Zagadnienia związane z poszanowaniem energii, a także wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, od początku studiów były doktorantowi bardzo bliskie. To właśnie specjalność odnawialne źródła energii na WGGiOŚ skłoniły go do zmiany uczelni i kontynuacji studiów w AGH. Zaraz po rozpoczęciu studiów w Krakowie czynnie uczestniczył w Kole Naukowym Geologów, Sekcji Odnawialnych Źródeł Energii, poszerzając tym samym swoją wiedzę. W okresie studiów magisterskich szczególną uwagę przykładał tematyce energii geotermalnej. Z tym właśnie obszarem OZE związana jest jego rozprawa doktorska, poświęcona wykorzystaniu odwiertów ponaftowych do eksploatacji energii geotermalnej. Ponadto Wojciech Luboń jest członkiem zespołu realizującego budowę Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini – gmina Krzeszowice. Dodatkowo od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich bierze czynny udział w wielu konferencjach związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii. Jest również redaktorem czasopisma Globenergia, gdzie można zaleźć wiele jego tekstów poświęconych zagadnieniom efektywnego wykorzystywania energii. W ramach pracy w redakcji czasopisma współorganizuje konferencje dla gmin, na których lokalne władze mogą zaznajomić się z technologiami wykorzystującymi OZE. Ponadto jest członkiem stowarzyszeń: GEOS, PSG i HELIOS, których głównym celem jest wspieranie odnawialnych źródeł energii. Ciągła chęć zdobywania wiedzy skłoniła doktoranta do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu auditingu i certyfikacji energetycznej, dzięki którym został uprawnionym certyfikatorem. Do osiągnięć doktoranta zaliczyć można ukończenie studiów magisterskich ze średnią końcową 4.75 z całości studiów, a także uzyskanie stypendium Miasta Krakowa.

W wolnym czasie lubi chodzić po górach, jeździć na rowerze i czytać książki science fiction. Wśród jego zainteresowań znajdują się jeszcze grafika komputerowa oraz fotografia krajobrazów.

Na fotografii Wojciech Luboń - fot. arch WL

Grzegorz Pełka jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, kierunku inżynieria środowiska o specjalności odnawialne źródła energii. Obecnie jest na III roku studiów doktoranckich na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Katedrze Surowców Energetycznych.

Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem informatyki w 2003 roku rozpoczął studia magisterskie na WGGiOŚ z myślą, aby kształcić się w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Począwszy od połowy drugiego roku studiów był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Geologów, Sekcji Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach działalności w kole naukowym był uczestnikiem oraz współorganizatorem kilku wycieczek i wypraw naukowych, a także brał czynny udział w sesjach naukowych. Działalność w kole naukowym poszerzała jego wiedzę i rozwijała zainteresowania w temacie odnawialnych źródeł energii. To dzięki temu po skończeniu studiów magisterskich w 2008 roku rozpoczął studia doktoranckie na WGGiOŚ z zakresu wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej. Promotorem i opiekunem naukowym doktoranta jest prof. Wojciech Górecki. Oprócz pracy naukowej w tematyce pracy doktorskiej, tj. dotyczącej analizy i oceny możliwości wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej, doktorant zajmuje się także realizacją budowy Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

W ramach tego przedsięwzięcia powstaje obecnie Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękinia – gmina Krzeszowice. Grzegorz Pełka brał również udział w pracach nad Atlasem zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.

Na fotografii Grzegorz Pełka - fot. arch GP

Dodatkowo w celu pogłębiania wiedzy w dziedzinie OZE i poszanowania energii był słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu audytu i certyfikacji energetycznej na AGH oraz z zakresu wykorzystania biomasy na cele energetyczne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Jest stypendystą Małopolskiego funduszu stypendialnego dla doktorantów „Doctus” oraz otrzymuje stypendium Miasta Krakowa.

Poza działalnością na uczelni doktorant współpracuje także z czasopismem Globenergia. Dzięki tej współpracy poprzez pisanie artykułów oraz poprzez udział w konferencjach dla samorządów i osób zainteresowanych, popularyzuje idee i wiedzę o odnawialnych źródłach energii.

W wolnym czasie doktorant lubi wypoczywać z dala od miejskiego zgiełku w swojej rodzinnej miejscowości Cetuli. Tam też posiada bardzo malutką plantację roślin energetycznych, której również musi poświęcić nieco wolnego czasu.

opracowała: Małgorzata Krokoszyńska