Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Ranking Wydziałów 2011

Zasady

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki Rankingu Wydziałów AGH 2011. Zasady niniejszego rankingu zostały opracowane na podstawie kryteriów „Rankingu uczelni akademickich”, który przeprowadzany jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

Wydziały zostały ocenione w rankingu wg prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Tych pięć zasadniczych cech wydziału zostało zmierzonych za pomocą 28 kryteriów.

Ranking przygotowany został w oparciu o dane, którymi dysponują jednostki administracji centralnej uczelni, jedynie dane do kategorii Umiędzynarodowienie zostały zebrane bezpośrednio od wydziałów (wypełnione i podpisane przez władze wydziału ankiety zbierał Dział Współpracy z Zagranicą). Ponadto PT. Dziekani dokonali oceny wydziałów do kryterium Prestiż.

Ranking ten będzie przeprowadzany co roku. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje pozwolą na analizę sytuacji jednostek podstawowych AGH.

Ranking opiera się na danych za rok 2010.

PRESTIŻ – 20%

Ocena kadry akademickiej – liczba wskazań danego wydziału w badaniu ankietowym wśród Dziekanów Wydziałów (8%)

Wybór olimpijczyków – mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na dany wydział w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (4%)

Popularność – liczba kandydatów na studia (rok akademicki 2010/2011, rekrutacja letnia) w stosunku do zaoferowanych miejsc przez jednostkę (8%)

SIŁA NAUKOWA – 40%

Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników wydziału w roku 2010 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich wydziału (4%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na wydziale (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich wydziału (6%)

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych i uprawnień doktorskich (4%)

Potencjał naukowy (ocena parametryczna) – (9%)

Publikacje – mierzone sumą punktów za publikacje w roku 2010 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów (10%)

Studia doktoranckie – mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych (3%)

Studia podyplomowe – mierzony liczbą studentów studiów podyplomowych (2%)

Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą (2%)

INNOWACYJNOSĆ – 10%

Projekty wynalazcze zgłoszone do UP – liczba zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP wynalazków i wzorów w roku 2010 w przeliczeniu na liczbę prof., dr hab., dr (2%)

Uzyskane prawa wyłączne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w roku 2010 w przeliczeniu na liczbę prof., dr hab., dr (3%)

Udział wydziału w programach międzynarodowych, w tym finansowanych przez UE – liczba projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej (2%)

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój w przeliczeniu na liczbę dr., dr. hab. i prof. (3%)

WARUNKI STUDIOWANIA – 15%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych: mierzona liczbą nauczycieli akademickich wydziału (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów studiów stacjonarnych (4%)

Liczbą miejsc w czytelniach (2%)

Liczba stanowisk komputerowych w bibliotece (1%)

Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – mierzone liczbą studenckich kół naukowych na wydziale (5%)

Analiza powierzchni – powierzchnia dydaktyczna w mkw. w stosunku do liczby studentów studiów stacjonarnych (3%)

UMIEDZYNARODOWIENIE – 15%

Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych (2%)

Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2010/11 (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów/doktorantów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, w stosunku do ogólnej liczby studentów (2%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów/doktorantów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, w stosunku do ogólnej liczby studentów (3%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) – mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (2%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (2%)

Wykładowcy z zagranicy (Visiting Profesor) – mierzony liczbą wykładowców z zagranicy (1%)

Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych (1%)

W tegorocznym rankingu na pierwszym miejscu znalazł się Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Na drugiej pozycji uplasował się Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, natomiast na trzecim Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W czołówce wydziałów znalazł się również Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej zajmując czwarte miejsce z niewielką różnicą punktową w stosunku do poprzedzającego go WIMiC.

W kategorii prestiż najwyższą wartość wskaźnika (100) uzyskał Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W podkategorii popularność (liczba kandydatów na studia w stosunku do zaoferowanych miejsc przez jednostkę) najwyższą notę otrzymał Wydział Humanistyczny, natomiast w dwóch pozostałych podkategoriach (wybór olimpijczyków oraz ocena przez kadrę) wygrywa WEAIiE.

Największą siłą naukową może się pochwalić Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, który aż w trzech podkategoriach otrzymał 100 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, a trzecim – Wydział Metali Nieżelaznych z max. wartością wskaźnika (100) nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach. Bardzo istotnym parametrem oceny siły naukowej wydziału, wskazującym na „wydajność” jednostki, jest rodzaj i jakość publikowanych materiałów. W podkategorii publikacje (mierzone sumą punktów za publikacje w roku 2010 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów) bezwzględnie wygrywa WFiIS.

W zakresie innowacyjności najwyższe notowania w AGH ma Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (wartość wskaźnika 100). Na drugim miejscu znalazł się Wydział Odlewnictwa (65,65), a na trzecim Wydział Metali Nieżelaznych (58,27). Mistrzem w efektywności pozyskania zewnętrznych środków na badania okazał się Wydział Metali Nieżelaznych, w liczbie otrzymywanych patentów Wydział inżynierii Mechanicznej i Robotyki, a najwyższą notę za udział wydziału w programach międzynarodowych (w tym finansowanych przez UE) otrzymał Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Najwyższą wartość wskaźnika (100) w zakresie warunków studiowania uzyskał Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Na drugim miejscu uplasował się Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – wartość wskaźnika 99,57, na trzecim Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (77,13) praktycznie ex aequo z Wydziałem Odlewnictwa (77,05).

Należy zwrócić uwagę, iż w kategorii warunki studiowania, np. w parametrze dostępność dla studentów wysokokwalifikowanej (mierzonym liczbą nauczycieli akademickich wydziału w stosunku do liczby studentów studiów stacjonarnych) korzystniej działa niewielka ilość studentów na dużą ilość kadry naukowej, jednakże nie wykorzystujemy w ten sposób potencjału jednostki.

W kategorii umiędzynarodowienie bezwzględnie na pierwszym miejscu uplasował się Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Niestety w tej kategorii wszystkie wydziały AGH nie wykorzystują swoich możliwości naukowych i dydaktycznych. Ilość programów nauczania w językach obcych jest nadal mała, a liczba studentów wyjeżdżających za granicę, bądź przyjeżdżających do nas, ciągle jest niezadowalająca.

Barbara Jezierska

Miejsce

WYDZIAŁ

Całość

Prestiż

Siła
naukowa

Innowa-
cyjność

Warunki studiowania

Umiędzy-
narodowienie

100%

20%

40%

10%

15%

15%

1

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

100

71,9

84,18

100

99,57

100

2

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

87,16

100

72,77

52,75

100

57,89

3

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

84,35

69

92,57

51,96

77,13

47,22

4

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

83,43

82

100

28,66

72,33

27,73

5

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

66,82

74,8

75,08

23,93

53,53

27,33

6

Wydział Metali Nieżelaznych

64,73

43,6

85,78

58,27

50,51

5,33

7

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

64,19

70,1

70,66

25,15

71,93

14,26

8

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

62,22

37,5

77,79

29,85

69,41

21,38

9

Wydział Odlewnictwa

61,53

28,8

70,3

65,65

77,05

17,49

10

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

58,46

46,6

63,63

44,92

48,63

33,79

11

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

55,91

96,3

56,3

15,39

41,29

7,16

12

Wydział Zarządzania

53,08

77,7

43,85

4,08

70,84

27,29

13

Wydział Humanistyczny

51,67

73,9

37,1

1,24

57,43

53,27

14

Wydział Energetyki i Paliw

43,67

39,7

48,48

20,94

45,6

17,73

15

Wydział Matematyki Stosowanej

39

39,1

37,84

3,31

61,44

18,4

100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium. W tabeli zostały podane wartości względne w odniesieniu do najlepszego wyniku w danym kryterium.