Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Chemia budowlana

kierunek międzyuczelniany

Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku – chemia budowlana.

Z podpisania porozumienia cieszy się dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, prof. Jan Chłopek: – Wartością dodaną nowego kierunku jest organizacja studiów, która zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie. Wykładowcami będą zarówno praktycy jak i naukowcy; specjaliści w swoich dziedzinach z każdej z uczelni. Silną stroną będzie kształcenie aplikacyjne, na zapotrzebowanie przemysłu, oraz mobilność studentów. To przedsięwzięcie potwierdza podejście naszego wydziału do wprowadzania nowych form kształcenia, w tym makrokierunków.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni. W trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających
z partnerskich ośrodków. Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: „Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”.

Wniosek w sprawie utworzenia unikatowego, międzyuczelnianego kierunku chemia budowlana znajduje się obecnie na etapie zatwierdzania przez MNiSW. Jest on zgodny z wizją i strategią Resortu Nauki na najbliższe lata, promującą kierunki kształcenia zapewniające jak najwyższą „zatrudnialność” absolwentów przy jednoczesnym wysokim poziomie kształcenia. Według planów uczelni studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2011/2012. Informacja prasowa AGH, PŁ i PG