Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

37. Odnowienie Immatrykulacji po 50 latach dla rocznika 1960/61 w dniu 17 listopada 2010

Motto:
„Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach – wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia. Uroczystość ta miała swoją pierwszą edycję podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty na studiach dziennych.

Immatrykulacji dokonuje rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. Jest to święto „studentów jubilatów absolwentów”.

Kolejne już 37. odnowienie immatrykulacji zaczęło się 16 czerwca 2010, dla rocznika 1960/61 z wydziałów: Geologiczno-Poszukiwawczego i Geodezji Górniczej.

Ciąg dalszy 37. odnowienia immatrykulacji dla rocznika 1960/61 wydziałów: Górniczego odbył się 17 września 2010, a dla wydziałów: Metalurgicznego, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicznego i Odlewnictwa odbył się 17 listopada 2010 w auli AGH.

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie Św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytał prof. Stanisław Kuta.

Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12:00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, przybył uroczyście Prorektor ds. Nauki AGH prof. Tomasz Szmuc wraz z dziekanami immatrykulowanych wydziałów oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Stanisławem Mitkowskim. Dziekanami, którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – prof. Andrzej Ciaś, z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki – prof. Antoni Cieśla, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – prof. Stanisław Wolny, z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – prof. Włodzimierz Mozgawa, z Wydziału Odlewnictwa – prof. Józef Szczepan Suchy.

Uroczystość, której przewodniczył prorektor prof. T. Szmuc, rozpoczęto pieśnią Gaude Mater Polonia. Po bardzo serdecznym powitaniu wszystkich zebranych, prorektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, przypomniał rektorów, dziekanów, ilość wydziałów i studentów oraz przedstawił obecny stan uczelni, kierunki kształcenia, osiągnięcia i perspektywy rozwoju.

Następnie głos zabrał przewodniczący SW AGH prof. S. Mitkowski, który w swoim wystąpieniu omówił cele, zadania i osiągnięcia najstarszej tego typu organizacji uczelnianej w kraju, która swoje początki ma od 1919 roku, a wywodzi się od Stowarzyszenia Słuchaczy Akademii Górniczej, które w 1945 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Dzięki SW, a szczególnie pani dr inż. Krystynie Norwicz, zawdzięczamy ciągłość tradycji odnowienia immatrykulacji po 50 latach.

fot. ZS

Po tym wystąpieniu prorektor przystąpił do odnowienia immatrykulacji: prof. T. Szmuc poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.

Po złożeniu ślubowania, rozpoczął się akt immatrykulacji. Immatrykulacji dokonywał prorektor dotykając lewego ramienia immatrykulowanego, berłem rektorskim, dziekan wręczał specjalne indeksy, a przewodniczący SW pamiątkowe znaczki uczelni. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z prorektorem, dziekanem i przewodniczącym SW.

Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych prof. S. Kuta, który przypomniał lata ich studiów, profesorów z tamtych lat, oraz serdecznie podziękował za pamięć i organizację tej niepowtarzalnej uroczystości. Na koniec swojego wystąpienia poprosił o uczczenie minutą ciszy tych którzy od nas odeszli.

Gaudeamus igitur zakończyło centralną część uroczystości. Prorektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Zakończeniem uroczystości w dniu 17 listopada 2010, było tradycyjne koleżeńskie spotkanie jubilatów z dziekanami w „Krakusie”. Biesiadowano, w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, cieszono się z tej uroczystości, snuto plany przyszłych spotkań koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fotografie wykonane podczas uroczystości.

Organizatorami 37. odnowienia immatrykulacji w dniu 17 listopada 2010, byli: dr inż. Krystyna Norwicz i przedstawiciele poszczególnych wydziałów z rocznika 1960/61. I tak: z Wydziału Metalurgicznego: prof. Jan Wypartowicz, z Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej dr inż. Bogusław Bednarek, dr inż. Janusz Januszewicz oraz prof. Stanisław Kuta, z Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych: dr inż. Janina Daca, dr inż. Józef Kołodziej oraz mgr inż. Maciej Tworzydło, z Wydziału Ceramicznego: mgr inż. Elżbieta Demczuk oraz mgr inż. Tadeusz Tarczoń, z Wydziału Odlewiczego: mgr inż. Zbigniew Maniowski i mgr inż. Michał Porębski.

Podsumowując 37. uroczystość dla rocznika 1960/61 w dniu 17 listopada 2010 roku, immatrykulację odnowiło: 13 metalurgów, 31 elektrotechników, 36 mechaników, 31 ceramików i 19 odlewników łącznie 130 studentów jubilatów.

W 37. odnowieniu immatrykulacji, które odbyło się w trzech terminach, wzięło udział 263 studentów jubilatów. Relacje z tych uroczystości znajdują się w Biuletynach AGH: 32/33, 34 i 36.

dr inż. Krystyna Norwicz