Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Dąbrowie Górniczej

W rezultacie podpisanego w dniu 2 lutego 2010, listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Akademią Górniczo-Hutniczą, na rzecz utworzenia w Mieście Dąbrowa Górnicza Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH przez Zbigniewa Podrazę (Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza), Iwonę Krupę (Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza), prof. Antoniego Tajdusia (Rektora), prof. Jerzego Lisa (Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju), a następnie decyzji Senatu AGH w dniu 31 marca 2010, utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Dąbrowie Górniczej z ofertą studiowania od roku akademickiego 2010/2011 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach:

– Automatyka i Robotyka lub Mechanika i Budowa Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

– Elektrotechnika, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki,

– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Wydział Zarządzania.

Decyzja dotycząca wyboru kierunków kształcenia została podjęta przez Władze Miasta Dąbrowa Górnicza między innymi w rezultacie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas maturalnych Dąbrowy Górniczej i miast sąsiednich. W ankiecie badani uczniowie (około 2500 uczestników) wskazali, że są zainteresowani kształceniem przede wszystkim na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji (342), automatyka i robotyka (299), mechanika i budowa maszyn (272), elektrotechnika (228). Wybrane kierunki kształcenia uwzględniają potrzeby lokalnego rynku pracy. Zdaniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza uruchomienie ZOD AGH DG przyczyni się do budowy płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowego, badawczego i intelektualnego AGH dla miasta i regionu oraz lokalnie jest dywersyfikacją kierunków kształcenia i wpisuje się w ofertę edukacyjną dla młodych mieszkańców. Siedzibą Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego będzie Zespół Szkół Zawodowych Sztygarka. O wyborze siedziby zadecydowała bardzo dobra lokalizacja szkoły, jej dobre warunki lokalowe, a także zaplecze dydaktyczne.

fot. Ewa Fudali-Bondel

Podczas promocji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w dniach 7–9 kwietnia 2010, przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą (w Dąbrowie Górniczej – klasy maturalne w roku szkolnym 2009/2010 kończy 1260 uczniów) wybranych 11 szkół średnich na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. W spotkaniach ze strony Urzędu Miejskiego uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty pani E. Gęca, Główny Specjalista Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej pani Ewa Fudali-Bondel, a ponadto dyrektorzy wizytowanych szkół (II Liceum Ogólnokształcące, ZSZ Sztygarka, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Technicznych, I Liceum Ogólnokształcące, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3). Ze strony AGH w spotkaniach uczestniczyli: prof. Janusz Szpytko (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), dr inż. Marek Dudek (Wydział Zarządzania), dr inż. Aleksander Dziadecki (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki).

Spotkania z młodzieżą wybranych 11 szkół średnich w Dąbrowie Górniczej ukierunkowane były na poznanie ich zainteresowań w zakresie możliwości i motywacji kontynuacji procesu edukacji po ukończeniu szkoły średniej oraz promocję potencjału edukacyjnego AGH, a w szczególności oferty dydaktyczne wydziałów: EAIiE, IMiR i Zarządzania. Mottem przewodnim spotkań połączonych z debatami z uczestnikami, prowadzonych przez prof. Janusz Szpytko, była wiedza w aspektach jej przydatności, pozyskania i wykorzystania w praktyce. Postawiono fundamentalne pytanie: czy warto się uczyć i dlaczego, w szczególności w aspekcie wspomagania działań człowieka coraz częściej w wirtualnej rzeczywistości oraz wymagań w zakresie profesjonalnego adaptowania się do zmiennych nowych potrzeb; dlaczego warto studiować nauki techniczne, zwłaszcza w dobrych uczelniach.

Przydatność wiedzy w praktyce i roli uczelni w jej pozyskaniu była przedmiotem wypowiedzi dr. inż. Marka Dudka, który stwierdził, że wiedza jest umiejętnością podejmowania decyzji na podstawie posiadanych informacji przyswajanych przez człowieka w procesach interpretacji i analizy, możliwą do prezentacji w aspekcie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej wymagającej efektywne nią zarządzanie. Uczelnia może być postrzegana w charakterze zarządzającego, kreatora i upowszechniającego wiedzę.

Fizykalne aspekty wiedzy inżynierskiej omówił dr inż. Aleksander Dziadecki, który między innymi zauważył, że wiedza inżynierska rozwijana jest od tysięcy lat, natomiast obecnie obserwuje się jej przyspieszony rozwój i przenikanie z wiedzą medyczną, psychologiczną, prawną i innymi. Stwierdził ponadto, że wiedza inżynierska nie jest niczym innym jak tylko praktycznym wykorzystaniem wiedzy fizycznej i ma wspaniały fundament: przekonanie o niezmienności praw fizyki, które obowiązują i będą obowiązywać niezależnie od poglądów badaczy czy decydentów, ustrojów politycznych czy społecznych.

Uczestnicy spotkań zgodnie podkreślali niekonwencjonalny charakter spotkań. Jeden z uczniów stwierdził: zostałem w pełni przekonany, że nauka nie opiera się tylko na biernym przyswajaniu wiedzy, a jej rozwój jest możliwy tylko dzięki umiejętności logicznego myślenia. …Rozwój cywilizacji dokonuje się poprzez kreatywne myślenie: ta banalna zdawałoby się prawda na spotkaniu przekazana została przez naukowców AGH w sposób tyleż naukowy, co zabawowy. Forma mini konkursów oraz sposób formułowania pytań spowodowały, że młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji i uznała spotkanie za interesujące… podsumował spotkanie jeden z dyrektorów wizytowanych szkół.

Janusz Szpytko