Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Życie zawodowe europejskich doktorantów

Europejska Rada doktorantów i młodych naukowców EURODOC opracowała i opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie ponad 7500 doktorantów z 12 krajów Europy. Ankieta składała się z 77 pytań pogrupowanych w 6 obszarów tematycznych, a większość ankietowanych pochodziła z przedziału wiekowego od 26 do 35 lat. Poniżej przedstawiamy dane procentowe i najciekawsze wnioski dotyczące wszystkich 6 tematów:

Finansowanie

Odsetek doktorantów otrzymujących wynagrodzenie lub stypendium znacząco różni się w zależności od kraju pochodzenia: W Austrii dofinansowanie otrzymało 54 proc. doktorantów. Dla porównania w Niemczech 76 proc., a we Francji 82 proc., w Norwegii jest to aż 98 proc. doktorantek i 96 proc. doktorantów. Na pytanie, czy poziom finansowania pokrywa się z kosztami utrzymania ponad 40 proc. doktorantów w Holandii, Norwegii i Szwecji przyznało, że pokrywa się w bardzo dużym stopniu. Równocześnie odsetek ten w Chorwacji, Portugalii i Hiszpanii wynosił mniej niż 10 proc.

Życie rodzinne

Doktoranci w Austrii, Francji, Niemczech i Holandii są bardziej skłonni do bycia singlami: jedna trzecia lub więcej w porównaniu z około jedną piątą w pozostałych krajach. W większości krajów mniej niż jedną czwarta doktorantów ma dzieci – wyjątkiem jest Norwegia, gdzie 40 proc. ma dzieci, oraz Szwecja (31 proc.) i Finlandia (30 proc.).

Świadomość prawa do urlopu wychowawczego była bardzo różna w badanych krajach – tylko 1 proc. doktorantek w Chorwacji przyznało, że nie wiedziały, czy miały prawo do urlopu macierzyńskiego (99 proc. stwierdziło, że miało rację), w porównaniu z 32 proc. w Austrii i 31 proc. w Niemczech. Co zaskakujące, niektóre z krajów posiadających reputację szczególnie przyjaznych rodzinie, nie zdobyło wysokich wyników w pytaniach związanych z rodziną. Ponad 50 proc. respondentów w Szwecji, Norwegii i Finlandii przyznało, że są stanowczo zniechęcani do korzystania z urlopu wychowawczego, w porównaniu z 18 proc. w Hiszpanii, 30 proc. w Niemczech i 34 proc. we Francji. Presja aby opóźnić macierzyństwo wydaje się być szczególnie wysoka w ankietowanych krajach skandynawskich: ponad 70 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet w Szwecji, Norwegii i Finlandii przyznało, że czuło wielką presję aby przełożyć na przyszłość plany posiadania dzieci – w porównaniu z 28 proc. mężczyzn i 16 proc. kobiet w Hiszpanii i 44 proc. mężczyzn i 32 proc. kobiet w Niemczech.

Wpływ płci na perspektywy zawodowe

Co ciekawe odsetek doktorantów płci męskiej, którzy mówili, że są w bardzo niekorzystnej sytuacji rzutującej na ich karierę akademicką ze względu na ich płeć wahał się od 77 proc. do 91 proc. we wszystkich krajach objętych badaniem. Dla porównania tak samo odpowiedziało tylko 36 proc. do 61 proc. kobiet.

Doświadczenie zawodowe i status zatrudnienia

Największy odsetek doktorantów, którzy zgłosili brak posiadania umowy, stanowili Austriacy (25 proc.), następnie Niemcy – 17 proc., Francuzi 12 proc., wśród Norwegów był to tylko 1 proc.

Widoczna jest także różnica w poziomach doświadczenia zawodowego. Około 68 proc. doktorantów we Francji zgłosiło jego brak (w okresie pomiędzy uzyskaniem tytułu magistra, a rozpoczęciem badań do doktoratu) w porównaniu z zaledwie 25 proc. w Norwegii.

Produktywność

W Niemczech 33 proc. respondentów przyznało, że do tej pory opublikowało przynajmniej jeden artykułu w recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym, w porównaniu z 64 proc. w Chorwacji. W tym ostatnim kraju, 15 proc. respondentów przyznało, że opublikowało pięć lub więcej artykułów, w porównaniu z 4 proc. we Francji i 2 proc. w Niemczech.

Chociaż ponad 40 proc. respondentów we wszystkich krajach oprócz Słowenii stwierdziło, że spędzają ponad 21 godzin tygodniowo na badania związane z ich pracą doktorską lub dysertacją, około jedna czwarta stwierdziła, że na jej pisanie nie poświęciła ani chwili!

Jeśli chodzi o zaangażowanie w pisanie wniosków grantowych, najbardziej aktywni są na tym polu Finowie, spośród których aż 75 proc. wniosło swój wkład w przygotowanie takich wniosków, w porównaniu z 32 proc. Holendrów i 35 proc. Francuzów.

Mobilność

W większości badanych krajów mniej niż połowa respondentów studiowała za granicą przed rozpoczęciem ich doktoratu. Naukowcy z Hiszpanii i Francji byli najbardziej skłonni do kontynuowania swojej kariery za granicą po ukończeniu swojego doktoratu. Najczęściej podawaną motywacją do pracy za granicą były lepsze perspektywy zawodowe.

Niestety Polska nie została objęta badaniem, ale mamy nadzieję, że w kolejnej ankiecie głos polskich doktorantów zostanie uwzględniony.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem na stronie: http://www.eurodoc.net/workgroups/surveys/

Klaudia Czopek, Maciej Borówka

Kraj pochodzenia

Liczba ankietowanych doktorantów

Austria

610

Belgia

301

Chorwacja

324

Finlandia

654

Francja

1126

Hiszpania

399

Holandia

583

Niemcy

1165

Norwegia

755

Portugalia

907

Słowenia

246

Szwecja

491

Suma

7561

Źródło: http://www.eurodoc.net/workgroups/surveys