Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nowości Wydawnictw AGH

wybrane pozycje • pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Józef Hansel
Wykładziny kół i bębnów linowych

Celem monografii jest opracowanie warunków bezpiecznej eksploatacji wykładzin kół i bębnów linowych modar® w podziemnych zakładach górniczych. Wykładziny modar® są efektem wieloletnich prac naukowo-badawczych zespołu uczelniano-przemysłowego pod kierunkiem autora, w którego skład wchodzili pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Spółdzielni Pracy Chemiczno-Wytwórczej „Spoiwo” w Radomiu.

Prace naukowo-badawcze obejmowały: 1) badania laboratoryjne m.in. współczynnika tarcia, odporności na naciski, ścieralności, trudnopalności i przewodności ładunków elektrostatycznych kilkudziesięciu nowych mieszanek tworzyw syntetycznych o różnych składach chemicznych; 2) analizy wpływu modułów sprężystości E materiałów, z których wykonane są rowki kół kierujących, na trwałość zmęczeniową lin stalowych; 3) opracowanie składów chemicznych mieszanek i technologii produkcji wykładzin; 4) ocenę warunków pracy wykładzin, w tym zjawisk zachodzących w czasie poślizgów liny na kołach pędnych; 5) opracowanie wniosków o udzielenie patentów chroniących składy chemiczne i sposoby wytwarzania wykładzin; 6) opracowanie kształtów i wymiarów wykładzin oraz projektowanie i wykonanie matryc do ich produkcji; 7) opracowanie warunków produkcji, odbioru i eksploatacji wykładzin Modar R-3/Mz, Modar R-5/Kk i Modar R-7/Wz; 8) uzyskanie wymaganych prawem certyfikatów i dopuszczeń.

Monografia, w której między innymi zamieszczono wybrane wyniki ww. prac, została podzielona na dziesięć rozdziałów. W rozdziale 2 omówiono podstawowe wymagania stawiane wykładzinom kół i bębnów linowych. Rozdział 3 został poświęcony problemom poślizgów lin względem kół pędnych jednolinowych i bębnów wielolinowych górniczych wyciągów szybowych. W rozdziale 4 zamieszczono wybrane wyniki badań wpływu wykładzin kół linowych na trwałość zmęczeniową lin. Ponadto omówiono problem poślizgów kół kierujących i odciskowych względem liny. W rozdziale 5 przeanalizowano wyniki badań wpływu wykładzin na trwałość zmęczeniową i procesy zużyciowe lin o powierzchniowym styku drutów. Rozdział 6 zawiera wybrane wyniki badań wpływu rodzaju smaru, temperatury i innych czynników na wartości współczynnika tarcia pomiędzy liną a wykładzinami Modar R-3/Mz, Modar R-5/Kk i Modar R-7/Wz. W rozdziale 7 opisano inne podstawowe właściwości ww. wykładzin. Rozdział 8 w całości poświęcono ocenie ryzyka zawodowego osób obsługujących górnicze wyciągi szybowe. Informacje z rozdziałów 2–8 zostały wykorzystane do opracowania warunków stosowania i bezpiecznej eksploatacji wykładzin Modar R-3/Mz i Modar R-5/Kk. Warunki te zostały przedstawione w 9 rozdziale. Rozdział 10 zawiera wnioski końcowe oraz podsumowanie.

oprac. Joanna Ciągała
(na podstawie wstępu do książki)