Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Studenci z Ukrainy rozpoczęli kształcenia na WGGiOŚ
26 kwiecień 2011

Wraz z początkiem semestru letniego grupa polskojęzycznych studentów z Wydziału Geologii Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu z Iwano-Frankiwska (Ukraina) rozpoczęła studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Było to możliwe dzięki długoletnim kontaktom naukowym zespołów badawczych realizujących międzynarodowe projekty w zakresie poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w strefie przygranicznej oraz wspólnym badaniom strony polskiej i ukraińskiej w rejonie Staruni, których celem było określenie możliwości odkrycia kolejnych okazów nosorożców włochatych. Badania naukowe i znajomość potencjału partnera tworzą dobrą podstawę do rozpoczęcia współpracy naukowej w zakresie dydaktyki.

Dziekan Wydziału Geologii Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu z Iwano-Frankowska prof. W. Omielczenko podczas wymiany upominków z Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju AGH prof. J. Lisem - fot. ZS

Na podstawie podpisanej umowy o współpracy między Akademią Górniczo-Hutniczą, a Państwowym Technicznym Uniwersytetem Nafty i Gazu, studia podjęło 20 studentów ukraińskich, z których 15 realizuje program semestru dyplomowego z zakresu geologii naftowej na II stopniu kształcenia, a 5 program indywidualnego toku studiów na kierunku geofizyka, na I stopniu kształcenia. Studentom z Ukrainy przez pierwszy miesiąc pobytu towarzyszył dziekan Wydziału Geologicznego Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu prof. Walerij G. Omielczenko.

Spotkanie studentów Wydziału Geologii Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku z Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej prof. J. Lisem - fot. ZS

W ramach umowy o podwójnych dyplomach, studenci z Ukrainy, po zaliczeniu przedmiotów kursowych w AGH, przystąpią do obrony prac magisterskich w macierzystej uczelni. Porozumienie uwzględnia ponadto konieczność zatwierdzenia tematyki prac dyplomowych przez stronę polską oraz obecność przedstawiciela WGGiOŚ AGH podczas obrony pracy.

Objęcie kształceniem studentów ukraińskich stało się możliwe dzięki ufundowanym przez Rektora AGH stypendiom, na czas pobytu. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska pokrywa koszty zakwaterowania studentów ukraińskich w domu studenckim.

Jacek Matyszkiewicz