Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Dwa tuziny diamentów
21 kwiecień 2011

Zakończyła się właśnie XII edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Jury na swoim posiedzeniu w dniu 7 marca 2011 roku wybrało najlepsze prace w obu kategoriach konkursu – kategorii prac teoretycznych i kategorii prac aplikacyjnych i postanowiło uznać za najlepsze w 2010 roku następujące prace dyplomowe, przyznając:

W kategorii
prac teoretycznych

I miejsce
nagroda główna „Diamenty AGH”

mgr inż. Mariusz Jedrychowski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Doświadczalne i komputerowe badanie procesów rekrystalizacji w metalach o strukturze heksagonalnej

promotor: dr hab. Jacek Tarasiuk (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

II miejsce

mgr inż. Paweł Świętojański
(Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki)

Implementation of Selected Recognition Procedures based on Hidden Markov Models in Laboratory Speech Recognition System

promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński (Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki)

III miejsce

mgr inż. Patryk Cieślak,
mgr inż. Krzysztof Jasiński (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Projekt mechatroniczny jednokołowego pojazdu zdalnie sterowanego z napędem silnikowym

promotor: dr inż. Tomasz Buratowski (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

W kategorii
prac aplikacyjnych

I miejsce
nagroda główna „Diamenty AGH”

mgr inż. Piotr Białecki,
mgr inż. Rafał Dyrda
(Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki)

Software Tools to Aid Utilisation of Computed Tomography Imaging in Cardiovascular Interventions

promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch (Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki)

II miejsce

mgr inż. Joanna Jaśkiewicz
(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Ocena możliwości diagnostycznych synchrotronowej rentgenowskiej mikroanalizy fluorescencyjnej w odniesieniu do glejowych nowotworów mózgu

promotor: dr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

III miejsce

mgr inż. Marcin Pisarek (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Studia historyczne zabudowy Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz wizualizacja komputerowa projektu rekonstrukcji

promotor: prof. dr hab. inż. Konrad Eckes (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Konkurs organizowany jest od dwunastu lat, a więc nagrodę główną „Diamenty AGH” uzyskało 24 autorów prac dyplomowych, stąd w tytule dwa tuziny diamentów, które powstały w naszej uczelni. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” pod patronatem Rektora AGH. Uczestnikami konkursu mogą być studenci AGH, którzy złożyli pracę dyplomową w terminie przewidzianym programem studiów. Prace przyjęte do konkursu oceniane są dwuetapowo. W pierwszym etapie prace zostają ocenione przez właściwe komisje wydziałowe powołane przez dziekanów wydziałów AGH. Do drugiego etapu każda komisja wydziałowa może przedstawić dwie prace. W tym etapie prace ocenia Jury, skład którego stanowią pracownicy naukowi, przedstawiciele każdego Wydziału oraz przedstawiciel organizatora konkursu, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego jury. Jury drugiego etapu wybiera najlepsze prace w danej kategorii, a autorzy tych prac zostają laureatami konkursu. Prace, które awansują do drugiego etapu konkursu uzyskują wyróżnienie i są prezentowane na specjalnej wystawie w Bibliotece Głównej AGH (maj-wrzesień). Otwarcie wystawy towarzyszy uroczystemu ogłoszeniu wyników konkursu, podczas którego wyróżnieni autorzy otrzymują okolicznościowe medale i dyplomy. Wręczenie nagród głównych „Diamentów AGH” odbywa się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego. Laureaci otrzymują wówczas także specjalne statuetki konkursu „Diamenty AGH”. Od XII edycji, dzięki wsparciu patrona konkursu Rektora AGH, jury postanowiło wprowadzić do regulaminu konkursu także nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca w obu kategoriach konkursu.

A oto sylwetki laureatów głównej nagrody XII edycji konkursu i zdobywców Diamentów AGH.


Piotr Białecki

urodził się 9 maja 1986 roku w Krakowie, gdzie mieszka do dziś. Ukończył Szkołę Podstawową nr 4 i Gimnazjum nr 16, uzyskując tytuł laureata olimpiady matematycznej.

Jest absolwentem klasy uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W 2005 roku rozpoczął studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W toku studiów trzykrotnie wyjeżdżał na stypendia zagraniczne - do Nottingham, Heidelbergu i Monachium. Przyznano mu Nagrodę JM Rektora AGH za osiągnięcia w nauce, stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” (trzykrotnie) oraz stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Jego zainteresowania dotyczą zastosowań automatyki w medycynie. W 2010 roku obronił pracę magisterką poświęconą narzędziom umożliwiającym wykorzystanie obrazowania tomografii komputerowej podczas interwencji sercowo-naczyniowych, przygotowaną wspólnie z Rafałem Dyrdą pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Ewy Dudek-Dyduch i prof. dr hab. med. Krzysztofa Żmudki. Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem „summa cum laude”, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Interesuje się historią najnowszą i stosunkami międzynarodowymi. Uprawia żeglarstwo, narciarstwo i turystykę wysokogórską. Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim.


Rafał Dyrda

urodził się 27 maja 1986 roku w Krakowie. Od 1995 roku mieszka w Sieprawiu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wielokrotnie brał udział w finale wojewódzkiego konkursu matematycznego.

Jest absolwentem klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

W 2005 roku rozpoczął studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę magisterską pt. Nowe narzędzia informatyczne do przetwarzania obrazów tomograficznych w kardiologii interwencyjnej zrealizował wraz z Piotrem Białeckim pod opieką prof. dr hab. Ewy Dudek-Dyduch i prof. dr. hab. med. Krzysztofa Żmudki. Jej wyniki zostały zaprezentowane podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej. W 2007 roku rozpoczął pracę w biurze maklerskim. W chwili obecnej łączy zdobyte doświadczenie zawodowe i pozyskane wykształcenie na stanowisku analityka i projektanta systemów maklerskich.


Mariusz Jędrychowski

urodził się 22 czerwca 1986 roku w Sosnowcu. Ze względu na zainteresowanie naukami ścisłymi we wczesnych latach szkolnych postanowił kontynuować edukację w klasie o profilu matematyczno-fizycznym w X Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W 2005 roku rozpoczął studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Trzy lata później, dzięki bardzo dobrym wynikom, rozpoczął najważniejszy etap swojej nauki, przechodząc na indywidualny tok studiów kierowany przez dr. hab. Jacka Tarasiuka. Wkrótce został włączony w cykl badań nad zjawiskiem rekrystalizacji w wybranych metalach (cyrkon, tytan) prowadzonych w ramach polsko-francuskiej współpracy pomiędzy Katedrą Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH i Uniwersytetem Paryż XIII. Od tego momentu Mariusz Jędrychowski regularnie wykonywał pomiary doświadczalne w Laboratorium Własności Mechanicznych i Termodynamicznych Metali na uniwersytecie w Paryżu. Badania te stały się podstawą jego pracy inżynierskiej i magisterskiej. W trakcie studiów brał również udział w International School in Materials Science w Lublanie w ramach międzynarodowego projektu Complex Metallic Alloys. W 2009 roku Mariusz Jędrychowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendium Rządu Francuskiego na badania we Francji, zajął także pierwsze miejsce w Studenckiej Sesji Kół Naukowych w Sekcji Fizyki, prezentując referat pt. Benham’s Top – Kolorowa zagadka. Rok później ponownie został nagrodzony stypendium ministra.

Najważniejsze wyniki pracy magisterskiej Mariusza Jędrychowskiego zostały opublikowane w postaci artykułu na konferencji Recrystallization and Grain Growth IV w Sheffield. Należy dodać, że w trakcie konferencji Mariusz Jędrychowski otrzymał prestiżową nagrodę Best Poster Award za zaprezentowany poster.

Mariusz Jędrychowski ukończył studia na kierunku fizyka techniczna (specjalność fizyka komputerowa), uzyskując średnią 5.0. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WFiIS AGH. Mariusz Jędrychowski w dalszym ciągu współpracuje z Uniwersytetem Paryż XIII, uczestnicząc w prowadzonych tam projektach badawczych.

Pozanaukową pasją Mariusz Jędrychowskiego jest sport. W wieku 15 lat otrzymał dyplomom dla najlepszego koszykarza w zawodach szkolnych. W liceum był zawodnikiem reprezentacji siatkówki. Podczas studiów był członkiem AZS AGH oraz grał w drużynie siatkarskiej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Uwielbia również spacery – zwłaszcza po polskich górach.

Ponadto Mariusz lubi słuchać muzyki – przede wszystkim wybranych gatunków rocka, a także oglądać filmy – do swoich ulubionych zalicza niektóre perełki z gatunku Science Fiction.


W zakończonej XII edycji zgłoszono do konkursu rekordową liczbę 63 prac dyplomowych, z których 26 uzyskało wyróżnienie. Lista autorów wyróżnionych prac dostępna jest na stronie konkursu: www.stn.agh.edu.pl/konkurs-diamenty-agh.

Przeprowadzenie kolejnych edycji konkursu „Diamenty AGH” nie byłoby możliwe bez przychylności i osobistego wsparcia Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia oraz jurorów obu etapów konkursu. Wszystkim pragnę wyrazić gorące podziękowanie za ich społeczne zaangażowanie i wkład pracy w realizację idei konkursu, który cieszy się wysokim zainteresowaniem studentów naszej uczelni oraz uznaniem w środowisku akademickim. Jurorzy do duża grupa pracowników naukowych reprezentujących wszystkie wydziały naszej uczelni. Szczególne podziękowania pragnę skierować pod adresem zespołu jurorów drugiego etapu. W skład tego zespołu, któremu niżej podpisany ma zaszczyt przewodniczyć, wchodzą: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw. – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, dr hab. inż. Kurt Wiencek, prof. nadzw. – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, prof. dr hab. inż. Barbara Florkowska – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. nadzw. –Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, dr inż. Marzenna Schejbal-Chwastek – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. inż. Konrad Eckes – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. Andrzej Małecki – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. nadzw. – Wydział Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Maria Richert – Wydział Metali Nieżelaznych, dr inż. Adam Zubrzycki – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, dr hab. inż. Andrzej Dura, prof. nadzw. – Wydział Zarządzania, prof. dr hab. Leszek Czepirski – Wydział Energetyki i Paliw, dr hab. Andrzej Lenda – prof. nadzw. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr hab. Jan Malczak, prof. AGH – Wydział Matematyki Stosowanej, prof. dr hab. Janusz Mucha – Wydział Humanistyczny.

Gorące podziękowania pragnę skierować pod adresem współpracowników uczestniczących przy organizacji konkursu, przedstawicieli Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego: sekretarza konkursu dr hab. inż. Barbary Małeckiej prof. nadzw., Przewodniczącego Zarządu STN mgr. inż. Łukasza Wzorka, organizatorów wystawy prac i promocji konkursu dr inż. Agnieszki Łącz, dr. inż. Rafała Tarko, mgr. inż. Jakuba Ujejskiego, mgr. inż. Mateusza Wędrychowicza, zespołu redakcyjnego Wydawnictwa STN dr Jadwigi Orewczyk, mgr. inż. Agnieszki Cebo, dr. inż. Andrzeja Gołdasza i studentów Olgi Ciężkowskiej i Grzegorza Lutego oraz dyrekcji Biblioteki Głównej AGH w osobach mgr Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz i dr. Jerzego Krawczyka. Serdeczne podziękowania kieruję także pod adresem prof. Stanisława Rzadkosza i jego zespołu za coroczne przygotowywanie okolicznościowych medali i statuetek konkursu.

W imieniu organizatorów i patrona konkursu Rektora AGH serdecznie zapraszam laureatów i wyróżnionych, ich opiekunów naukowych, jurorów i władze wydziałów oraz wszystkich zainteresowanych na uroczyste ogłoszenie wyników XII edycji konkursu, wręczenie medali i dyplomów oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac, które odbędzie się w dn. 20 maja 2011 (piątek) o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH. Historię konkursu, regulamin, autorów zwycięskich i wyróżnionych prac w dotychczasowych konkursu można znaleźć pod adresem: www.stn.agh.edu.pl/konkurs-diamenty-agh.

Zapraszam już dzisiaj tegorocznych dyplomantów do udziału w XIII edycji konkursu. „Diamenty AGH”.

Leszek Kurcz
Przewodniczący Jury