Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Fundacja Cement, Wapno, Beton
21 kwiecień 2011

W sierpniu 2010 roku została założona Fundacja Cement, Wapno, Beton, której głównym celem jest popieranie rozwoju kadr dla przemysłu materiałów budowlanych i jego naukowego zaplecza. Między innymi do głównych zadań z tego zakresu należy wydawanie czasopisma „Cement Wapno Beton”, które jako jedyne pismo w kraju, z tego zakresu nauk stosowanych, znajduje się na tak zwanej „Liście Filadelfijskiej”. Fundatorami są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów. Szczególnie udział Akademii Górniczo-Hutniczej ma symboliczną wymowę, bowiem jest to jedyna uczelnia w kraju, która kształci na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kadry dla szeroko rozumianego przemysłu ceramicznego, a więc skupiającego wytwórców, w tym także materiałów budowlanych takich jak cement, beton, gips czy ceramika czerwona.

Do tych specjalistów skierowane jest przede wszystkim czasopismo „Cement Wapno Beton”, które stanowi łamy dla prac naukowych, dotyczących chemii i technologii materiałów budowlanych, w szczególności materiałów wiążących i betonów. Jest ono więc także bliskie pracownikom naukowym i absolwentom wydziałów budownictwa uczelni technicznych, pracującym w tych uczelniach oraz działającym w przemyśle, których udział w pracach badawczych publikowanych w czasopiśmie „Cement Wapno Beton” jest już dzisiaj znaczący.

Jednym z głównych celów fundacji jest ułatwianie rozwoju naukowego i fachowego młodym pracownikom przemysłu i szkół wyższych oraz ośrodków badawczych. Im przede wszystkim Redakcja pisma zapewnia bardzo szybkie publikowanie prac naukowych i naukowo-technicznych, co ma duże znaczenie przy zdobywaniu stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Uczestnicy posiedzenia, od lewej: dyr. Z. Stachura, prof. J. Małolepszy, prof. W. Kurdowski, prof. J. Lis i prezes M. Soboń - fot. arch. autora

Trzeba podkreślić, że czasopismo „Cement Wapno Beton” ma długą tradycję, jest bowiem kontynuatorem czasopisma „Cement”, które było wydawane przez Polski Związek Producentów Cementu od 1930 roku. Na łamach tego pisma publikowali swoje prace najwięksi polscy specjaliści, do których należeli między innymi profesorowie AGH Jerzy Grzymek, Jerzy Sulikowski, a także z Warszawy Antoni Eiger i profesor Jerzy Nechay. Wszyscy oni, z wyjątkiem Eigera, prezesa Związku Producentów Cementu, byli równocześnie przez wiele lat redaktorami tego czasopisma.

W dniu 9 lutego 2011 roku w siedzibie Fundacji Cement, Wapno, Beton (na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, w pawilonie B-6, pok. 303) odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, w której uczestniczyli przewodniczący rady Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis oraz pozostali członkowie rady, a mianowicie: w zastępstwie Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, dyrektor Zdzisław Stachura oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Betonów Prezes Mieczysław Soboń. W posiedzeniu rady udział wzięli również członkowie Zarządu Fundacji, profesorowie Jan Małolepszy i Wiesław Kurdowski.

Program posiedzenia obejmował podsumowanie działalności fundacji w pierwszym roku, przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2010 i akceptację proponowanego planu działania na rok 2011.

Zagadnienia te omówił przewodniczący zarządu prof. Kurdowski. Po przedyskutowaniu poszczególnych punktów programu rada w pełni zaakceptowała proponowane sprawozdania i przedstawiony plan działania.

W dyskusji członkowie rady wyrazili zadowolenie zwłaszcza z podjęcia przez zarząd fundacji decyzji o ogłoszeniu konkursu i ustanowieniu nagrody za najlepszą pracę dyplomową, dotyczącą chemii i technologii materiałów budowlanych, obronioną w roku 2011. Rada podjęła także decyzję, że patronat nad tym konkursem obejmie Sekcja Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, która zaproponuje regulamin konkursowy i wybierze jury konkursowe. W skład tego ostatniego wejdzie z urzędu członek zarządu fundacji. Rada stanęła na stanowisku, że wyniki tego konkursu powinny być ogłaszane w trakcie inauguracji roku akademickiego w uczelni, z której pochodzą laureaci.

Akceptację uzyskały również dwie dalsze inicjatywy zarządu: pierwsza dotyczyła corocznej nagrody za najlepszy artykuł młodego autora (do 35 lat), ogłoszony drukiem w czasopiśmie „Cement Wapno Beton” (pierwsza za 2010 rok), druga obejmowała bezpłatne rozsyłanie czasopisma „Cement Wapno Beton” do studenckich kół naukowych, zajmujących się tematyką chemii i technologii materiałów budowlanych, a działających w Akademii Górniczo-Hutniczej i w Politechnikach.

opracował prof. W. Kurdowski