Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
XXXVIII Światowy Kongres Hydrogeologiczny IAH 2010 w Krakowie

W dniach 12–17 września 2010 roku odbył się po raz pierwszy w Polsce XXXVIII Światowy Kongres Hydrogeologiczny IAH 2010.

Organizacja Kongresu została powierzona Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, we współpracy z głównymi ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się hydrogeologią: Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Nauk Geologicznych PAN, Komisją Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Uniwersytetami (Jagiellońskim, Warszawskim, Śląskim, Wrocławskim, UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu) oraz Politechnikami (Wrocławską, Gdańską i Warszawską).

Auditorium Maximum UJ. Ceremonia otwarcia Kongresu - fot. ZS

Obrady odbywały się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Protektorat honorowy nad kongresem objęli: Główny Geolog Kraju, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Marszałek Małopolski, Prezydent Stołecznego Miasta Krakowa, a ze strony głównego organizatora: Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Oprócz macierzystej Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH) Kongres wspierały i brały aktywny udział we wspólnych sesjach naukowych organizacje międzynarodowe związane z wodami podziemnymi, takie jak: IAHS – International Association of Hydrological Sciences; IAEA – International Atomic Energy Agency; IHP UNESCO – International Hydrological Programme; NGWA – National GroundWater Association oraz ERCE – European Regional Centre for Ecohydrology w Łodzi pod auspicjami UNESCO.

W obradach Kongresu uczestniczyło 520 delegatów z ponad 70 krajów Świata, w tym 191 z Polski. Wygłoszono 190 referatów w sesjach plenarnych i tematycznych oraz zaprezentowano 115 posterów. Główny temat Kongresu Groundwater Quality Sustainability tłumaczony jako „Zachowanie dobrej jakości wód podziemnych”, nawiązuje do ogłoszenia roku 2010, rokiem jakości wody oraz przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ deklaracji, zgodnie z którą dostęp do czystej wody przeznaczonej do spożycia powinien należeć do podstawowych praw człowieka.

W trakcie obrad Kongresu została sformułowana tzw. Deklaracja Krakowska, która wskazuje główne kierunki działań w tym zakresie na świecie.

fot. ZS

Organizacja Kongresu, wraz z przygotowanym programem naukowym i kulturalnym, spotkała się z powszechnym uznaniem, o czym świadczą liczne opinie uczestników prezentowane zarówno w trakcie pobytu w Krakowie, jak i w listach oraz mailach napływających po zakończeniu obrad na adres Komitetu Organizacyjnego. W opinii jednego z uczestników kongresu wszystkie elementy programu naukowego i kulturalnego złożyły się na „niezapomniane przeżycia i niezatarte wspomnienia, które każdy z nas zabrał z Krakowskiego XXXVIII Kongresu IAH”.

Komitet Organizacyjny XXXVIII Kongresu Hydrogeologicznego IAH 2010 pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do osiągnięcia sukcesu tak naukowego, jak i organizacyjnego.

Dr hab. inż. Stanisław Witczak
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa
Wiceprzewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
Sekretarz