Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Przemówienie prof. Antoniego Tajdusia, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie

wygłoszone podczas inauguracji
92. Roku Akademickiego w AGH, w dniu 4 października 2010

Szanowni Państwo, Przyjaciele Uczelni,
Drodzy pracownicy i studenci.

Rozpoczynamy 92 Rok Akademicki w naszej uczelni. Niezwykle cieszę się, że możemy znów spotkać się u progu nowego roku akademickiego w tak zacnym gronie. Wasza liczna obecność, drodzy przyjaciele i sympatycy Akademii Górniczo-Hutniczej dowodzi, że w swych poczynaniach nasza uczelnia nie jest osamotniona i może liczyć na Waszą przychylność. Za to wsparcie bardzo Wam dziękuję.

Za nami rok pełen wysiłków. Czas ciężkiej pracy. Nasi pracownicy z dużym zaangażowaniem realizowali zadania modernizujące akademię i budowali jej wysoką pozycję zarówno w kraju jak i za granicą. Chciałbym Im za to niezwykle serdecznie podziękować, bowiem to był kolejny niezwykle pomyślny rok dla naszej uczelni. Spośród wielu wydarzeń jedno zasługuje na szczególną uwagę. AGH została koordynatorem węzła wiedzy Innoenergy. Znaleźliśmy się w gronie najlepszych w Unii Europejskiej uczelni, jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw zajmujących się rozwiązywaniem zagadnień energetycznych. Jest to osiągnięcie trudne do przecenienia, a jego pozytywne konsekwencje będą oddziaływać na uczelnię przez kilkanaście lat. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim którzy nam w tym dziele pomogli. Szczególne wyrazy podziękowania za wsparcie starań AGH o koordynację węzła wiedzy InnoEnergy należą się Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego prof. Jerzemu Buzkowi, Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarze Kudryckiej oraz kolegom rektorom z uczelni krakowskich i śląskich.

Akademia to jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Od lat wielokrotnie przekracza wymagania formalne by zmienić swoją nazwę na uniwersytet. Jednak AGH to cenna, prestiżowa marka, uznana w kraju i na świecie, postrzegana jest jako nowoczesny uniwersytet techniczny z bogatą tradycją intensywnej współpracy z przemysłem. To właśnie przemysłowi AGH zawdzięcza swoje istnienie, i dzięki niemu nieustannie się rozwija. Jesteśmy wierni swojej tradycji, która każe omijać chwilowe trendy i wzywa do pielęgnowania idei, z której się narodziła – „Z pracy powstałam, pracy i nauce służę”. Warto podkreślić, że wyrazem docenienia Akademii Górniczo-Hutniczej na arenie międzynarodowej stało się m.in. przyjęcie naszej uczelni w poczet członków prestiżowego stowarzyszenia T.I.M.E., zrzeszającego kilkadziesiąt najlepszych uczelni technicznych na Starym Kontynencie. Fakt to tym cenniejszy, że jesteśmy dopiero drugą polską uczelnią w tym gronie.

Naszym, jakże licznym, partnerom przemysłowym pragnę podziękować za dotychczasową współpracę. Mam nadzieję, że nadal będziemy dla Was atrakcyjnym i godnym zaufania partnerem, a nasza współpraca będzie się stale zacieśniać.

fot. ZS

Szanowni Państwo, nasi Drodzy Goście, zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy podsumować miniony rok i pokrótce wspomnieć o najważniejszych momentach z tego.

Pomimo spadku ilości kandydatów na studia w Polsce oraz obserwowanego od kilku lat zmniejszenia się zainteresowania studiami inżynierskimi, na naszą uczelnię rok do roku zgłasza się coraz więcej kandydatów. Mogę z dumą powiedzieć, że wśród młodzieży istnieje swoista „moda na AGH”, co pozwala nam rekrutować bardzo dobrych studentów na pierwszy rok. Na rok akademicki 2010/2011 przygotowaliśmy ponad 7 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz blisko 3 tysiące na studiach niestacjonarnych. O przyjęcie na studia starało się ponad 26 tysięcy kandydatów. Łącznie zostało przyjętych na pierwszy rok blisko 10,5 tysiąca studentów. To jest ogromny sukces. Ta trzykrotnie większa liczba kandydatów na studia w porównaniu do ilości miejsc jest wynikiem utrwalonej w społeczeństwie wysokiej pozycji AGH w dziedzinie kształcenia, osiągnięć naukowych, potencjału intelektualnego i infrastruktury. Od lat wiadomo, że kształcimy doskonałych inżynierów dla prawie wszystkich gałęzi przemysłu. Inżynierowie ci nie mają problemów z uzyskaniem interesującej pracy, a wielu z nich w stosunkowo krótkim czasie osiąga wysokie stanowiska w administracji lub przemyśle. Ten sukces jest także spowodowany naszą znaczną aktywnością w kontaktach ze szkołami średnimi. Objęliśmy bowiem patronatem ponad 260 szkół średnich i dla lepszego przygotowania kandydatów z zakresu matematyki, fizyki i chemii przeprowadziliśmy specjalne kursy dokształcające w tym e-learningowe. Zorganizowaliśmy 2 olimpiady szczebla centralnego: „O Diamentowy Indeks AGH” i „Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej”. Bardzo dobrze układa się współpraca z kuratoriami zwłaszcza z małopolski i podkarpacia. Rozpoczęliśmy wspomaganie kształcenia młodzieży w szpitalach głównie przez e-learning. Prowadzimy szereg kółek zainteresowań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizujemy Salony Maturzystów, targi edukacyjne, Dni Otwarte AGH.

fot. ZS

Rok akademicki 2009/2010 był trzecim rokiem wdrażania nowych, dwustopniowych planów studiów i programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w AGH. Był to również okres intensywnych działań skierowanych na dalszą realizację pozostałych założeń Procesu Bolońskiego, w szczególności w zakresie jakości kształcenia.

W ubiegłym roku akademickim znacznie wzbogaciliśmy ofertę dydaktyczną AGH. Został utworzony – po raz pierwszy w uczelni – makrokierunek ceramika. Uruchomiono również dwa kolejne studia międzykierunkowe pod nazwą Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa oraz Wirtotechnologia. Wydział Humanistyczny rozszerzył swoją ofertę kształcenia o studia drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo ze specjalnością „Kultura nowych mediów” Ponadto pojawiło się kilkanaście nowych niezwykle potrzebnych specjalności. Oto kilka z nich:

– „Emerging Health Care Technologies”,

– „Mikro i nanotechnologie materiałowe”,

– „Energetyka wodorowa”,

– „Zgazowanie i odgazowanie paliw stałych”,

– „Platforma technologiczna Smart Grids”.

fot. ZS

Prowadzimy i rozwijamy kształcenie w językach obcych. Dążymy do tego aby każdy kierunek studiów prowadzony w języku polskim na AGH na drugim stopniu był prowadzony równolegle w języku angielskim. Jest to warunek atrakcyjności akademii na rodzimym oraz europejskim rynku edukacyjnym.

Stopniowo rozwijamy studia doktoranckie bowiem mają one zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej. Aktualnie na naszej uczelni studiuje ponad 700 doktorantów z kraju i zagranicy. W 2009 roku obroniono 127 doktoratów.

Niezwykle dynamicznie rozwijają się studia podyplomowe. Oferujemy blisko 100 rodzajów studiów podyplomowych, a liczba słuchaczy przekroczyła 3000.

Rok 2009 ponownie zakończyliśmy znacznym dodatnim wynikiem finansowym, który pozwolił nam na podniesienie wynagrodzeń pracowników oraz umożliwił podjęcie wielu inwestycji i remontów z własnych środków.

Uczelnia aby mogła się prawidłowo rozwijać musi ciągle poprawiać warunki nauczania i prowadzenia badań na najwyższym europejskim poziomie. Z tego powodu przyjęliśmy zasadę aktywnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych i koncentrację środków centralnych na realizację inwestycji i remontów ważnych dla rozwoju uczelni. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej pojawiły się środki na ten cele. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wraz ze środkami własnymi pozwoliły na podjęcie inwestycji i remontów na niespotykaną dotychczas skalę. W tym miejscu chciałbym podziękować Władzom Województwa Małopolskiego za pomoc i bardzo dobrą współpracę.

Ogółem kluczowe inwestycje i remonty w AGH zakończone w 2009 roku, aktualnie realizowane i planowane opiewają na ogromną kwotę 640 mln zł. Dla przykładu w trakcie realizacji są (wymieniam tylko najważniejsze):

– Centrum Informatyki,

– Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii,

– Pawilon dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

– Pawilon Wydziału Energetyki i Paliw,

– Laboratorium Edukacyjno-Badawczego i Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii dla Zrównoważonego Rozwoju w Miękini,

– Budynek Fizyki,

– Przebudowa budynku dla potrzeb ACK Cyfronet AGH,

– Rozbudowa Biblioteki Głównej AGH.

Pośród planowanych inwestycji znajdą się:

– Zespół trzech obiektów dla Węzła Wiedzy i Innowacji „Zrównoważona Energia”,

– Budynek dydaktyczny dla Wydziału Zarządzania,

– Przebudowa Hotelu Pracowniczego przy ul. Lea na mieszkania dla pracowników AGH,

– Hala Sportowa z budynkiem wielofunkcyjnym.

Mocną stroną naszej uczelni pozostaje działalność naukowo-badawcza, ale mimo to podejmujemy wiele działań zmierzających do istotnej jakościowej poprawy w tej sferze. Bardzo dobrze radzimy sobie z pozyskiwaniem finansów na projekty badawcze, celowe i zamawiane. W 2009 roku uzyskaliśmy blisko 1000 takich projektów. Na realizację 99 projektów badawczych oraz 25 projektów dydaktycznych z Unii Europejskiej pozyskaliśmy blisko 130 mln zł. Jesteśmy jedną z niewielu polskich uczelni w których dotacja dydaktyczna ministerstwa stanowi tylko połowę przychodów uczelni. Pomyślnie przeszliśmy nową kategoryzację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bowiem na 15 wydziałów aż 7 ma kategorię pierwszą i 7 kategorię II. Mimo fatalnie przygotowanej kategoryzacji osiągnęliśmy jeden z lepszych wyników w Polsce wśród uczelni technicznych.

Efekty działalności naukowo-badawczej w 2009 roku to: blisko 200 pozycji książkowych, 700 rozdziałów w książkach, ponad 4200 artykułów i referatów z tego prawie 800 na listach filadelfijskich, 49 przyznanych patentów; 123 zgłoszone projekty wynalazcze i 25 umów licencyjnych i wdrożeniowych.

fot. ZS

Mogę z powagą stwierdzić, że wyniki te są znaczące, ale mimo ciągłego szybkiego wzrostu nadal nas nie zadawalają.

W strukturze akademii istnieją dwie jednostki odpowiedzialne za transfer technologii i przedsiębiorczość: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii. Wspieranie przedsiębiorczości studentów oraz pracowników naszej uczelni uważamy za rzecz niezwykle ważną. Dotychczasowa działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pokazuje, że pomoc dla uruchamiających działalność gospodarczą i wsparcie jakie daje marka AGH jest niezwykle istotne. Inkubator przedsiębiorczości istnieje dopiero 3 lata a już pracuje w nim 31 firm głównie studenckich. Centrum Transferu Technologii to jednostka, która skupia swoje działanie wokół takich dziedzin, jak ochrona własności intelektualnej, transfer technologii, czy obsługa funduszy strukturalnych. Rozwija się niezwykle dynamicznie. Tylko w 2009 roku zawarła 13 umów licencyjnych.

Zostało zarejestrowanych 17 umów sprzedaży wyników badań naukowych i ekspertyz za granicę oraz podpisano 52 umowy i porozumienia. Łącznie AGH ma podpisanych blisko 300 umów o współpracy z partnerami gospodarczymi.

Rozwijamy strukturę informatyczną uczelni. Zakończymy prace nad systemem informatycznej obsługi procesu kształcenia o nazwie „Dziekanat”. Rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem elektronicznego indeksu. Znaczne środki wydaliśmy na zakup aparatury oraz nowych licencji oprogramowania.

Pomyślnie zakończyły się nasze ważne inicjatywy związane z utworzeniem nowych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk technicznych: energetyki oraz inżynierii produkcji. Kilka dni temu Wydział Energetyki i Paliw uzyskał prawo do doktoryzowania w dziedzinie energetyka. Konsekwentnie realizujemy aktywną politykę kadrową ponieważ ma ona istotny wpływ na rozwój uczelni. Pozyskujemy coraz więcej wybitnych specjalistów różnych dyscyplin spoza AGH, ale równocześnie staramy się zatrzymać na uczelni wszystkich naszych najlepszych absolwentów.

fot. ZS

Próbujemy uporządkować trudny problemu wieloetatowości pracowników tak, aby praca poza nią nie kolidowała z obowiązkami na uczelni. Naszych pracowników chcemy silniej związać z uczelnią poprzez przyspieszenie drogi kariery zawodowej oraz stworzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, adekwatnego do wykazanego zaangażowania i osiąganych rezultatów. Jednakże mamy z tym ciągle wielki problem.

Konsekwentnie realizujemy i rozwijamy system opieki socjalnej dla pracowników, studentów i emerytów. Pracownikom zbliżającym się do wieku emerytalnego podnosimy uposażenia w celu zapewnienia wyższych emerytur.

Nie mamy wątpliwości, że realizując wytyczone cele, przy pełnym zaangażowaniu całej społeczności uczelni, będziemy konsekwentnie budować nowoczesny uniwersytet Akademię Górniczo-Hutniczą – NASZ WSPÓLNY DOM. Uniwersytet, który sprosta wyzwaniom jakie niesie współczesność i który w perspektywie najbliższych lat odegra znaczącą rolę w Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo
Pozwólcie, że zwrócę się teraz do studentów pierwszego roku.

Droga młodzieży niezmiernie się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie do studiowania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i jesteście dzisiaj razem z nami. Niezwykle gorąco Was witam w murach naszej uczelni. Od tej chwili AGH jest waszym drugim domem. Mam nadzieję, że uczelnia spełni wasze oczekiwania i powoli Wam nabyć odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz rozwinąć własne zainteresowania. Niech nasza uczelnia będzie dla Was oknem na świat pełen wyzwań, które będziecie z powodzeniem realizować. Głęboko wierzę, że w terminie ukończycie studia i dołączycie do elity polskich inżynierów.

Studia to ważny i niezapomniany czas w Waszym życiu, trudne zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz stopniowe realizowanie marzeń. Wykorzystajcie go w najlepszy sposób. Namawiam Was do ogromnej pracy, wytrwałości i pokonywania niepowodzeń. Bowiem tylko tą drogą można osiągnąć cel jakim jest ukończenie studiów. Studia to także wspaniała, niepowtarzalna przygoda życia. Atmosfera, która będzie Wam towarzyszyła przez wiele lat. Wielkie trwałe przyjaźnie. A czasami miłość ta jedyna niepowtarzalna na całe życie. Nawet nie wyobrażacie sobie jak bardzo chciałbym przeżyć jeszcze raz ten czas, jak bardzo Wam zazdroszczę.

fot. ZS

Na naszych oczach tworzy się Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest stworzenie warunków do mobilności obywateli, dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, podniesienie atrakcyjności systemu szkolnictwa w Europie. W powstawaniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uczestniczy 40 państw ze swymi systemami kształcenia i także nasza uczelnia jako mała cegiełka tego systemu. Chciałbym Was prosić abyście włączyli się w przekształcanie naszej uczelni w duchu europejskim. Bądźcie jej współgospodarzami podczas studiów. Pozwólcie Jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Studiujecie w fascynującym prastarym Krakowie. W mieście z zabytkową architekturą, zamkiem królewskim, kamienicami z dawnych lat, licznymi świątyniami. Nigdzie nie spotkacie tak pięknych miejsc jak w zaczarowanym Krakowie z magicznymi uliczkami i legendarnymi kawiarniami. Kraków urzeka swym czarem, korzystajcie rozsądnie z jego uroku, aby nie stracić zasadniczego celu Waszego pobytu w Krakowie, studiowania, rozwijania Waszych uzdolnień, odnajdywania drogi do prawdy.

Drodzy Młodzi Przyjaciele, życzę Wam, aby okres studiów był najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Aby wiara we własne siły i możliwości pozwoliła Wam zaplanować i zrealizować wspaniałe kariery zawodowe lub naukowe. Życzę Wam spotkania na swojej drodze wartościowych ludzi, wybitnych nauczycieli o dużej wiedzy i ogromnym autorytecie moralnym. Jestem przekonany, że na całe życie zostaniecie zakochani w Krakowie, którego cząstką od tej chwili jesteście i pozostaniecie.

Jaki będzie rozpoczynający się rok akademicki zależy od nas wszystkich. Dlatego całą społeczność akademicką Akademii Górniczo-Hutniczej zapraszam do pracy na rzecz budowy wspólnego dobra i pomyślności uczelni.

Rok akademicki 2010/2011 w Akademii Górniczo-Hutniczej ogłaszam za otwarty.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT – Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.

Z tej okazji całej społeczności akademickiej naszej uczelni składam życzenia sukcesów w pracy, szczęścia osobistego i humoru na co dzień.

Dziękuję za uwagę.


fotografie z inauguracji roku akademickiego 2010/2011: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=184