Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Działalność Uniwersytetu Otwartego AGH w roku akademickim 2009/2010

W 21 roku działalności Uniwersytet Otwarty AGH rozwijał kierunki edukacji, które uznano za szczególnie przydatne dla słuchaczy podczas konferencji jubileuszowej podsumowującej dwudziestolecie prac TUO AGH. Zachowano unikalny charakter tego Uniwersytetu Otwartego ze względu na szczególnie interdyscyplinarne kształcenie. Problematyka obejmuje aktualne problemy z zakresu różnych nauk technicznych (również takich, które nie są reprezentowane w AGH jak architektura), przyrodniczych i medycznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, jak również związanych z kulturą, humanizacja techniki itd. Wykładowcami są uznani naukowcy i praktycy z różnych uczelni i ośrodków akademickich w tym też naukowcy z Polonii, oraz z PAN, instytutów resortowych, a także przedstawiciele firm promujących technologie proekologiczne i reprezentanci administracji lokalnej oraz centralnej. Specyfika naszego Uniwersytetu Otwartego jest również udział nie tylko przedstawicieli tzw. trzeciego wieku, ale integrujące różne pokolenia dyskusje z udziałem także słuchaczy czynnych zawodowo, studentów i kandydatów na studia. Promowane są też aktualne osiągnięcia nauki i techniki związane ze współpraca interdyscyplinarną, a zarazem nowe kierunki studiów…

W okresie sprawozdawczym odbyło się ponad sto trzydzieści wykładów, które były upowszechniane po przez systematyczne informacje w Internecie w ramach aktualności na stronie AGH oraz na bilbordzie na zewnątrz głównego gmachu uczelni oraz po przez programy w formie afiszy, programów serii tematycznych wykładów rozsyłanych m.in. do uczelni i szkół ponad gimnazjalnych w Krakowie oraz cotygodniowe informacje w radiu i prasie regionalnej (w tym stałe specjalne notatki w „Dzienniku Polskim”). Uniwersytet Otwarty AGH współpracuje w zakresie promocji oraz konsultacji społecznej dotyczących nowych kierunków technologii i zrównoważonego rozwoju Małopolski z Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz z Wszechnicą Edukacyjną prowadzącą systematyczna działalność w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Jastrzębim Zdroju (a słuchacze tej wszechnicy przyjeżdżają w każdym semestrze na wybrane wykłady w Uniwersytecie Otwartym AGH w Krakowie).

W ramach cyklu wykładów w cyklu Informatyka którym opiekuje się od 21 lat Dyrektor UCI dr inż. W. Bobrzyński z AGH omówiono i przedyskutowano m.in. postępy informatyki i jej różnorodne nowe zastosowania w społeczeństwie informatycznym m.in. w badaniach naukowych, aspekty prawne, administracyjne, związane ze zdrowiem, gospodarką, nowoczesnym zarządzaniem oraz szerokim upowszechnianiem wiedzy, itd. Najwięcej wykładów obejmował cykl tematyczny dotyczący postępu nauki i techniki oraz rozwiązywania problemów XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia.

Wiodącą problematyką była promocja zrównoważonego ekologicznie i ekonomicznie trwałego rozwoju, opartego o współprace interdyscyplinarną zapoczątkowana przez byłego rektora AGH prof. Walerego Goetla oraz tworzenie nowych miejsc pracy po przez wprowadzanie energooszczędnych i oszczędnych surowcowo technologii proekologicznych. Odbył się m.in. wykład Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego Eurodeputowanego B. Sonika. Specjaliści z różnych dziedzin w tym Rektor AGH prof. A. Tajduś omówili rozmaite aspekty szerokiej współpracy międzynarodowej na rzecz poszukiwania zgodnych z wymaganiami ekologicznymi i uzasadnionych w kategoriach społeczno-gospodarczych źródeł energii w tym udział AGH w szerokim zastosowaniu technologii ograniczających skażenie powietrza gazami cieplarnianymi i szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami związanymi ze spalaniem paliw kopalnych w tym nowych czystych źródeł energii m.in. energetyki atomowej, geotermii, konwersji energii słońca, wiatru, bardziej wydajnych metod produkcji biomasy i zagospodarowania nieużytków i zwiększenia efektywności konwersji energii, oraz postęp światowy w pracach badawczo-rozwojowych nad energetyką wodorową. Tej ostatniej problematyce poświęcona była interdyscyplinarna sesja wykładów, którą od kilku lat prowadzi prof. J. Molenda z AGH. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziła również interdyscyplinarna seria wykładów dotyczących nowych technologii ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, oraz zagrożenia dla stanu zabytków i przyrody spowodowane zanieczyszczeniami motoryzacyjnymi. Komplementarna problematykę poruszały wykłady odnoszące się do europejskiej współpracy na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i szczególnie cennych zabytków architektury i dzieł sztuki z uwzględnieniem badań prowadzonych przez naukowców z uczelni Krakowa i Florencji przy udziale studentów z Koła Naukowego Ochrony Środowiska przy AGH którzy od kilku lat uczestniczą w porównawczym monitoringu ekspozycji na zanieczyszczenia motoryzacyjne Światowego Dziedzictwa Kultury w tych miastach.

Problematyka wykładów dotyczyła również zmian klimatu (w tym aktualnych negocjacji politycznych na Międzynarodowej Konferencji w Kopenhadze, które przedstawił główny ekspert Konferencji ONZ na ten temat prof. M. Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie), oraz zapobiegania powodziom i naprawy ich skutków ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk (omówił ta problematykę twórca kierunku studiów geoinżynierii w AGH rektor prof. A. Tajduś). Inicjator i współautor pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego podręcznika akademickiego ochrony środowiska wnętrza budynków prof. H. Zimny z SGGW w Warszawie przedstawił tą problematykę w powiązaniu z ekologia człowieka, inżynierią materiałową i projektowaniem architektonicznym. Tej problematyki dotyczył również cyklu wykład prof. K. Mikscha z Politechniki Śląskiej dotyczący znaczenia szerszego zastosowania osiągnięć biotechnologii środowiskowej dla unowocześnienia i zwiększenia efektywności inżynierii środowiska (w tym lepszego oczyszczania ścieków i zapobiegania eutrofizacji wód). Aktualny przegląd szczególnie ważnych dla wszystkich problemów poprawy stanu środowiska wzbogaciły też m.in. wykłady prof. R. Błażejewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania nt. perspektyw ekologicznej sanitacji w polskich warunkach, oraz prof. Tomasza Sucheckiego z Politechniki Wrocławskiej dotyczący najnowszych osiągnięć w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza oraz technologii niskoemisyjnych w świetle Międzynarodowej Konferencji w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska tej uczelni.

Nowe kierunki badań i szkoleń omówili w swych wykładach m.in. prorektor prof. Z. Kąkol w odniesieniu do zintegrowanego systemu komputerowego wspomagania zarządzania, Dziekan Wydziału IMiR prof. J. Kowal w dziedzinie sterowania drganiami w układach mechanicznych, prorektor prof. J. Lis w odniesieniu do nowych materiałów ceramicznych i technologii ich otrzymywania, prof. K.S. Sztaba z AGH w zakresie interdyscyplinarnych prac związanych z zagospodarowaniem niektórych odpadów prof. G. Schneider –Skalska z PK w odniesieniu do kompleksowego projektowania zdrowego środowiska mieszkaniowego, itd.

W ostatnim roku akademickim zaprezentowano również aktualne problemy dzielnic Krakowa obchodzących swój jubileusz, a mianowicie Podgórza i Nowej Huty, o której mówił w swym wykładzie z perspektywy 60 letnich doświadczeń jej współprojektant prof. S. Juchnowicz z PK. Natomiast założenia powstającego dopiero wyjątkowego Muzeum Rynku Podziemnego w Krakowie omówił prof. A. Kadłuczka z PK. W ramach wykładów zaprezentowano także stanowiska kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie rozwoju edukacji i uczenia się przez całe życie w kontekście rozwoju tego rodzaju działalności w UE oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do potencjału rozwojowego i polityki służącej likwidacji barier rozwojowych polskich podregionów. Wojewoda Małopolski mgr inż. S. Kracik omówił udział Województwa Małopolskiego w europejskiej współpracy dla zrównoważonego rozwoju.

Sekretarz UO AGH mgr inż. M. Zielińska zorganizowała też szereg interesujących wycieczek naukowych dla zainteresowanych słuchaczy na terenie AGH, PK i śladami dziedzictwa kulturowego rejonu Nowej Huty.

Na zakończenie cyklu tegorocznych szkoleń słuchacze którzy chcieli uzyskać odnośny certyfikat przystąpili do egzaminu w zakresie wiedzy uzyskanej z wykładu w określonym cyklu tematycznym. Komisji przewodniczył przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego AGH prezes PAN Oddział w Krakowie prof. R. Tadeusiewicz. Podsumowaniem wykładów UO AGH w roku akademickim 2009/2010 była dyskusja nt. interdyscyplinarnej współpracy specjalistów oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. W dyskusji tej uczestniczyli prorektor prof. Z. Kąkol oraz członkowie Rady Programowej UO AGH prof. R. Tadeusiewicz, dr inż. W. Bobrzyńki, prof. A. Manecki, dr inż. B. Karwat i niżej podpisany.

Jan W. Dobrowolski
Kierownik Uniwersytetu Otwartego AGH