Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Wydział Energetyki i Paliw, od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018, posiada w swojej ofercie nowy kierunek studiów, jakim jest Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, w skład którego wchodzą dwie specjalności na II stopniu studiów: Technologie Energetyki Odnawialnej oraz Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią. Od października 2018 roku uruchomiony zostanie I stopień studiów.

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych nośników energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej, umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Na tym kierunku studenci posiądą wiedzę z zakresu:

 • podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • fizyki, chemii i matematyki, podstawowe zasady i zastosowanie praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
 • rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką odnawialną,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
 • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Obraz grupy studentów uzyskany za pomocą kamery termowizyjnej

Obraz grupy studentów uzyskany za pomocą kamery termowizyjnej - fot. K. Sornek

Cechy szczególne wyróżniające naszą ofertę od konkurencyjnych ofert to:

 • kompleksowe potraktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej,
 • położenie mocnego nacisku na rolę odnawialnych źródeł w zrównoważonym rozwoju energetycznym, uwzględnienie zarówno zagadnień technicznych jak i pozatechnicznych, w tym humanistycznych,
 • położenie nacisku na praktykę i kontakty z firmami na różnych płaszczyznach,
 • przeprowadzenie szeregu wizyt terenowych na działających instalacjach i analiza poszczególnych studiów przypadku,
 • kształcenie umiejętności niezwiązanych bezpośrednio z OZE, ale warunkujących ich prawidłowe przyswojenie: elektronika, elektrotechnika, automatyka, informatyka – programowanie i obróbka danych pomiarowych.

Studia bazują na silnej podbudowie z nauk podstawowych i stosowanych, i w ogólności, na bardzo dobrej podbudowie teoretycznej i praktycznej otrzymywanej przez studentów na pierwszym stopniu. Podstawy teoretyczne realizowane są przez wprowadzenie do wszelkich zagadnień energetyki odnawialnej i przedmioty pomocnicze techniczne. Powoduje to ścisły związek pierwszego i drugiego stopnia; drugi stopień jest bardzo specjalistycznym i zaczynającym się od wysokiego poziomu podstawowego i praktycznego. Pierwszy stopień dostarczy niezbędnego wprowadzenia do realizacji II stopnia. Jest on mocno nastawiony na przygotowanie i udział studentów w pracach badawczych i w praktyce gospodarczej.

Festiwal Nauki, Kraków, Rynek Główny, 18.05.2018

Festiwal Nauki, Kraków, Rynek Główny, 18.05.2018 - fot. K. Sornek

Studia drugiego stopnia realizowane są na następujących specjalnościach:

 • technologie energetyki odnawialnej:

Studnia na tej specjalności umożliwiają kształcenie w zakresie energii odnawialnych i racjonalnego wykorzystania energii. Główny nacisk kładziony jest na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań z zakresu energetyki odnawialnej. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie instalacji: grzewczych oraz chłodniczych, biomasowych, opartych na energii słonecznej, sterowania w energetyce oraz inteligentnymi budynkami, energetyki wodnej, systemów hybrydowych, oraz społecznych aspektów energetyki odnawialnej.

 • ekonomika, polityka i zarządzanie energią:

Comparision of the CFD model and experimental validadion – wood combustion in the fireolace

Comparision of the CFD model and experimental validadion – wood combustion in the fireolace - fot. M. Szubel

Studia na tej specjalności umożliwiają kształcenie w zakresie problemów rozwoju energetyki w aspekcie ekonomicznym, społecznym, zarządzania i ochrony środowiska. Absolwent przygotowany jest do zajmowania się zagadnieniami ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i dystrybucji paliw, modelowania matematycznego sektorów paliwowo-energetycznych, rynków energii oraz prawa energetycznego i gazowego.

Absolwent tego kierunku powinien mieć ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinien mieć wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jak również występujące w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Powinien mieć wyrobione nawyki do ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuowania kształcenia na kolejnych poziomach studiów.

Mariusz Filipowicz,
Wojciech Goryl