Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Stanisław Rzadkosz – wspomnienie

Profesor Stanisław Rzadkosz studiował na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1963–1969 . Po obronie pracy dyplomowej pt. „Opracowanie parametrów modyfikacji stopu AK20 fosforem i siarką w celu uzyskania możliwie najmniejszych wymiarów kryształów krzemu” otrzymał dyplom magistra inżyniera. Pracę dyplomową realizował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Delta Gorzyce. W zakładzie tym odbywał praktyki – inżynieryjno-technologiczną i dyplomową.

fot. Zbigniew Sulima

Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku w WSK PZL Gorzyce. Po odbyciu stażu, w toku pracy na stanowisku starszego metalurga, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Odlewnictwa AGH. Pracę doktorską pt. „Segregacja dendrytyczna w wybranych roztworach stopów aluminium i magnezu” obronił we wrześniu 1973 roku. Etat starszego asystenta w Katedrze Metalurgii i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH otrzymał w październiku 1974 roku. Po zmianie nazwy wydziału na Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa pracował jako adiunkt w Zakładzie Odlewnictwa Metali Nieżelaznych do 1986 roku. W roku akademickim 1986/87 (po przejściu prof. Czesława Adamskiego na emeryturę) pełnił obowiązki kierownika Zakładu. Od 1990 roku, po kolejnej reorganizacji uczelni (likwidacja instytutów), pełnił obowiązki adiunkta w Pracowni Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa, realizując cele naukowe, naukowo-badawcze, dydaktyczne w zakresie odlewnictwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także wychowawcze, organizacyjne i społeczne.

W 1995 roku złożył pracę habilitacyjną pt. „Wpływ przemian fazowych na właściwości tłumiące i mechaniczne stopów z układu aluminium-cynk”. Po kolokwium habilitacyjnym uzyskał w październiku 1996 roku tytuł doktora habilitowanego.

W 1998 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w roku bieżącym przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną do tytułu profesora.

Od 2008 do 2012 roku był kierownikiem Katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych.

W latach 1996–2002 przez dwie kadencje pełnił obowiązki Prodziekana ds. Dydaktycznych na Wydziale Odlewnictwa. W latach 2002–2008 przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Odlewnictwa.

Od 2012 roku brał czynny udział w powołaniu jednostki międzywydziałowej AGH pod nazwą Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, którego powstanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Senat AGH. W 2013 roku został kierownikiem Zespołu Sterującego ww. centrum.

Profesor Stanisław Rzadkosz wieloletnią działalność naukowo-badawczą realizował w obszarze metaloznawstwa, nowych technologii metali i stopów metali nieżelaznych oraz odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego. Był wybitnym specjalistą w swoim zakresie o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej, autorem kilku monografii i ponad dwustu publikacji naukowych.

Profesor S. Rzadkosz był twórcą i organizatorem szkoły oraz specjalności „Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne” oraz autorem programów kształcenia w ramach tej specjalności. Widocznymi elementami tej działalności było wykonanie dużych odlewów artystycznych, jak np. popiersia Ignacego Domeyki dla UNESCO, godła na budynki AGH oraz wielu odlewów okolicznościowych, takich jak medale czy statuetki dla laureatów konkursów „Diamenty AGH” i inne.

Jako wykładowca, nauczyciel akademicki i wychowawca, profesor S. Rzadkosz był przez studentów darzony szacunkiem i sympatią za wiedzę i niezmierzone pokłady życzliwości, empatii i oddania dla podejmowanej i realizowanej działalności dydaktycznej. Opinię niekwestionowanego autorytetu zjednały profesorowi także wybitne efekty wdrażania do przemysłu wyników własnych i współautorskich prac badawczych i rozwiązań patentowych (48 pozycji), uzyskanych w wyniku współpracy z licznymi zakładami odlewniczymi, w tym tak znanymi jak: WSK-Rzeszów, ZML-Kęty, Huta Aluminium Konin, KZA Kraków, PZL Delta Gorzyce i innymi.

Poza licznymi funkcjami organizacyjnymi na Wydziale Odlewnictwa oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej działał w ramach Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Był od 2012 roku przewodniczącym sekcji odlewnictwa metali nieżelaznych Zarządu Głównego STOP. Pracował jako rzeczoznawca STOP opracowując recenzje o nadanie lub przedłużenie specjalizacji I stopnia dla inżynierów. Był też wykonawcą kilkunastu ekspertyz technologicznych i badawczych.

W uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich XXXI Walny Zjazd Delegatów w dniu 8 grudnia 2011 roku nadał kol. S. Rzadkoszowi godność członka honorowego STOP.

Od 2012 roku pełnił funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego STOP.

Za swą długoletnią i ofiarną działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz naukową był wielokrotnie honorowany nagrodami rektora AGH, odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką STOP oraz Złotą Odznaką FSNT NOT.

Odlewnictwo poniosło dotkliwą stratę wraz z odejściem profesora Stanisława Rzadkosza, Człowieka Szlachetnego, Prawego i Zasłużonego dla działalności wydziału, uczelni i stowarzyszenia. Jego wysokie kompetencje naukowe i zawodowe, etyka postępowania, wysoka kultura osobista, a także życzliwość i skromność zjednywały Mu powszechne uznanie i sympatię oraz trwałe miejsce w naszej pamięci.

prof. Aleksander Fedoryszyn