Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2021
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
41. Odnowienie Immatrykulacji po 50. latach dla rocznika 1964/65 w dniu 11 czerwca 2014

Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50. latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia. Uroczystość ta po raz pierwszy odbyła się podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci, którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50. laty.

Immatrykulacji dokonują Rektor AGH z dziekanami, wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. Pierwsze tegoroczne odnowienie immatrykulacji zostało przeprowadzone 11 czerwca 2014 roku dla rocznika 1964/65 z wydziałów: Górniczego, Metalurgicznego, Geologiczno-Poszukiwawczego i Geodezji Górniczej. Następne odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1964/65 dla wydziałów: Odlewnictwa, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicznego i Metali Nieżelaznych odbędzie się 19 listopada 2014 roku. Powtórna immatrykulacja jest to święto „studentów jubilatów”.

fot. Zbigniew Sulima

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytał prof. Jan Sinczak.

Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12:00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, w samo południe, przybył uroczyście Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Karbowniczek wraz z dziekanami immatrykulowanych wydziałów oraz przedstawicielką Stowarzyszenia Wychowanków AGH dr inż. Heleną Piterą – w zastępstwie za Przewodniczącego SW prof. Stanisława Mitkowskiego.

Dziekanami, którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Górniczego dr hab. inż. Zbigniew Burtan, z Wydziału Metalurgicznego prof. Tadeusz Telejko, z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego dr hab. inż. Michał Stefaniuk, z Wydziału Geodezji Górniczej prof. Stanisław Gruszczyński.

Uroczystość, której przewodniczył prof. M. Karbowniczek, rozpoczęto pieśnią „Gaude Mater Polonia”. Po bardzo serdecznym powitaniu wszystkich zebranych rektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, rektorów, dziekanów, liczbę ówczesnych wydziałów i studentów oraz przedstawił szczegółowo wspaniały rozwój i sukcesy uczelni, nowe kierunki kształcenia i perspektywy jej rozwoju.

fot. Zbigniew Sulima

Następnie głos zabrała Przedstawicielka SW AGH dr inż. H. Pitera, która w swoim wystąpieniu przedstawiła historię tradycji uczelnianej odnowienia immatrykulacji po 50. latach. Za organizowanie odnowień immatrykulacji podziękowała pani dr inż. Krystynie Norwicz.

Po tym wystąpieniu rektor przystąpił do odnowienia immatrykulacji: prorektor prof. M. Karbowniczek poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.

Po ślubowaniu rozpoczął się akt immatrykulacji – dziekan danego wydziału wyczytywał nazwiska immatrykulowanych, którzy ustawiali się przed stalą, a następnie rektor immatrykulował dotykając lewego ramienia berłem rektorskim, a specjalne indeksy wręczał dziekan danego wydziału. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z rektorem i dziekanem.

Po zakończeniu immatrykulacji rektor poprosił o uczczenie chwilą ciszy tych wszystkich, którzy od nas odeszli.

Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych prof. Jan Sinczak, który przypomniał lata ich studiów, profesorów, nauczycieli akademickich, problemy lat sześćdziesiątych i podziękował komitetowi organizacyjnemu.

„Gaudeamus igitur” zakończyło centralną część uroczystości. Rektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Zakończeniem uroczystości w dniu 11 czerwca 2014 roku było tradycyjne koleżeńskie spotkanie jubilatów w „Krakusie”. Biesiadowano w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, cieszono się z tej uroczystości, snuto plany przyszłych spotkań koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fotografie wykonane podczas uroczystości.

Organizatorami 41. odnowienia immatrykulacji w dniu 11 czerwca 2014 roku byli: dr inż. K. Norwicz z ramienia SW AGH i przedstawiciele poszczególnych wydziałów z rocznika 1964/65. Z Wydziału Górniczego: mgr inż. Adam Kłys, mgr inż. Piotr Kwinta, dr inż. Ryszard Morawa oraz prof. Stanisław Stryczek, z Wydziału Metalurgicznego: dr inż. Bogumił Kołaczkowski, mgr inż. Michał Kołodziejczyk, mgr inż. Eleonora Kumorek, mgr inż. Kazimierz Ochab oraz prof. Jan Sinczak, z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego: dr inż. Alicja Frysztak-Wołkowska, dr inż. Jerzy Górecki, mgr inż. Janina Mandecka oraz dr inż. Jacek Traple, z Wydziału Geodezji Górniczej: mgr inż. Krzysztof Chutkiewicz, mgr inż. Barbara Chutkiewicz, mgr inż. Wojciech Kiełb oraz mgr inż. Zofia Kiełb.

Podsumowując 41. uroczystość dla rocznika 1964/65 w dniu 11 czerwca 2014 roku, immatrykulację odnowiło: 84 osoby z Wydziału Górniczego, 75 osób z Wydziału Metalurgicznego, 46 osób z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego i 45 osób z Wydziału Geodezji Górniczej; łącznie 250 studentów jubilatów.

dr inż. Krystyna Norwicz