Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Profesor Józef Giergiel profesorem honorowym AGH
06 kwiecień 2010

Na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Senat AGH uchwałą nr 105/2009, podjętą w dniu 24 czerwca 2009, nadał tytuł profesora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej, profesorowi Józefowi Giergielowi – za utworzenie oryginalnej szkoły konstrukcyjnego tłumienia drgań układów mechanicznych oraz twórcy kierunku studiów automatyka i robotyka.

Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH był prof. Tadeusz Uhl, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (tekst laudacji wygłoszonej przez pana profesora w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 3 marca 2010, przedstawiamy poniżej).

Recenzentami byli: prof. Jerzy Bajkowski, Instytut Podstaw Budowy Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz prof. Krzysztof Marchewek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Laudacja

Jako laudator chciałbym się skupić na działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora Józefa Giergiela.

Profesor Józef Giergiel jest wieloletnim pracownikiem AGH. Pracował On w naszej uczelni od 1958 roku aż do emerytury i pełnił między innymi tak zaszczytne funkcje, jak: wicedyrektora (kolejno dwóch instytutów), kierownika katedry, prodziekana i dziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, a w latach 1986–1989 prorektora i pierwszego zastępcy rektora AGH. W okresie piastowania funkcji dziekańskich był współtwórcą w Polsce kierunku kształcenia automatyka i robotyka. Kierunek ten tworzył także na swoim wydziale opracowując plany i programy nauczania oraz stworzył specjalność robotyka i mechatronika w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn, której był twórcą i kierownikiem od 1989 roku do 2001 roku. Powierzanie mu tych kierowniczych funkcji dowodzi, jak wysoko nasza społeczność naukowa ceniła i ceni profesora. Wyrazem tego uznania i wdzięczności ze strony społeczności AGH za pracę, jaką prof. Giergiel włożył w działanie i rozwój naszej uczelni był Złoty Medal 85-lecia AGH, jakim został On udekorowany oraz długa lista odznaczeń z Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski włącznie, które Kandydat otrzymał podczas swojej pracy na naszej uczelni. Odznaczenia te były wnioskowane i przyznawane w związku z pracą prof. Giergiela w Akademii Górniczo-Hutniczej i przemyśle hutniczym. Obecnie profesor Józef Giergiel pracuje na Politechnice Rzeszowskiej kontynuując swoje badania naukowe i rozwijając nowe zainteresowania.

Osiągnięcia naukowe profesora Józefa Giergiela są to autentycznie nieprzeciętne osiągnięcia, szczególnie w zakresie dynamiki maszyn, drgań mechanicznych z tarciem konstrukcyjnym, wiskotycznym, suchym i wewnętrznym. Dalsze osiągnięcia można wskazać w zakresie identyfikacji własności dynamicznych maszyn i urządzeń, wyrażające się w badaniach dynamiki maszyn przy wymuszeniu przypadkowym i zdeterminowanym. Do szczególnych sukcesów kandydata zaliczyć można jego odkrycia w zakresie zagadnienia związanego ze sprzężeniem drgań mechanicznych i elektrycznych. Profesor Giergiel był w tym obszarze prekursorem dziedziny, która dziś bardzo intensywnie się rozwija pod nazwą mechatroniki – obszaru badań naukowych i prac konstrukcyjnych łączącego wiedzę z zakresu mechaniki, elektryczności, elektroniki i informatyki.

Dorobek publikacyjny profesora zawarty jest w ponad 350 pozycjach są to: artykuły naukowe, monografie, studia i rozprawy, skrypty i podręczniki oraz prace informujące o postępach wiedzy. Prace te były publikowane w czasopismach PAN, Słowackiej i Czeskiej Akademii Nauk, w Uczelnianych Zeszytach Naukowych, Przeglądzie Mechanicznym, PAK, Zeszytach Naukowo-Technicznych, w materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą między innymi w USA, Czechosłowacji, ZSRR, Węgier, NRD, Francji i innych.

Prace prof. Giergiela przy ich bardzo wysokim poziomie naukowym cechowały się zawsze ukierunkowaniem na konkretne potrzeby praktyki. Jako przykład osiągnięć w obszarze stosowanych badań technicznych można wskazać osiągnięcia kandydata związane z opracowaniem i wdrażaniem licznych procedur oceny dynamiki wybranych maszyn pod kątem bezawaryjnej pracy w przemyśle górniczym hutniczym i odlewniczym. Przez wiele lat profesor był konsultantem w takich firmach jak Huta Łabędy, Huta Bobrek, Huta Zygmunt i Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Ostatnie osiągnięcia profesora Giergiela to pionierskie prace dotyczą zagadnień modelowania, identyfikacji i sterowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Prace te profesor Giergiel prowadzi na przykładzie stacjonarnych i mobilnych robotów kołowych i kroczących, co powoduje, że obok wysokiego poziomu naukowego mają one wysoki walor edukacyjny. Pomimo, że profesor jest już na emeryturze dalej poszukuje nowych obszarów badań i tak w ostatnim okresie zajmuje się nowoczesnymi zagadnieniami mikro i nanomechaniki oraz mikro i nanorobotów.

Wymienione wyżej, z konieczności bardzo skrótowo, osiągnięcia i dokonania profesora Giergiela, zdecydowanie i jednoznacznie wskazują na to, że jest on wybitnym badaczem i utalentowanym inżynierem, ze wszech miar zasługującym na godność profesora honorowego AGH.

Podsumowując osiągnięcia naukowe profesora Giergiela chciałbym podkreślić jego wielkie zasługi jako organizatora nauki. Jest on twórcą własnej oryginalnej szkoły naukowej, którą utworzył równolegle w AGH i w Politechnice Rzeszowskiej. Szkoła ta ma swoją bardzo wyrazistą tożsamość w zakresie badań naukowych, prac inżynierskich oraz kształcenia w obszarze robotyki i mechatroniki. Profesor Giergiel jest także zaangażowanym i ofiarnym nauczycielem akademickim. Wypromował ponad 250 magistrów inżynierów, opracował ponad 300 recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i opinii wniosków profesorskich. Był promotorem 18 prac doktorskich. Pod jego opieką wykonano 6 rozpraw habilitacyjnych w AGH, tworząc szkołę naukową w zakresie identyfikacji układów mechanicznych oraz robotyki i mechatroniki. Pod jego kierownictwem naukowym wykształciło się pięciu profesorów tytularnych, sześciu profesorów uczelnianych oraz szereg badaczy, którzy zasilili kadry jago macierzystej uczelni oraz innych polskich szkół wyższych. Są to także ogromne i ważne osiągnięcia.

Profesor Giergiel jest bardzo aktywny w takich instytucjach, jak Komitet Mechaniki PAN, którego członkiem jest od wielu lat, Komitet Budowy i Eksploatacji Maszyn PAN, Komitet Transportu PAN, a na koniec Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN, której prof. Giergiel od 2003 roku przewodniczy, działalność tej sekcji jest widoczna w środowiskach naukowych związanych z mechaniką oraz robotyką i automatyką.

Profesor Giergiel jest znany i bardzo szanowany w krajowych i międzynarodowych gremiach mechaników i specjalistów z zakresu robotyki. Powierza się Jemu odpowiedzialne funkcje, powołuje do ważnych komitetów, prosi o opinie w istotnych sprawach. Wszystko to dowodzi, jak wysoka jest pozycja naukowa i autorytet Profesora w Polsce i na świecie. Ten autorytet i dorobek jest bez wątpienia pochodną ogromnego talentu i naprawdę niezwykłych zdolności profesora Giergiela. Swoją obecną wybitną pozycję naukową prof. Giergiel budował przez całe życie wytrwałą i niezwykle owocną pracą. Trzeba przyznać, że w Jego przypadku połączenie ogromnej pracowitości i nieprzeciętnych zdolności dało efekt wyjątkowo spektakularny, można ten efekt podziwiać, można nawet trochę zazdrościć, jednak trudno nie przyznać, że takie właśnie przypadki i takie wzorce osobowe należy nagłaśniać i prezentować publicznie zwłaszcza na terenie uczelni, gdyż mogą i powinny stać się one godnym naśladowania przykładem dla naszego i kolejnych pokoleń ludzi nauki.

Jako uczeń profesora muszę dodać, kilka osobistych spostrzeżeń; profesor jest zawsze pozytywnie nastawiony do współpracowników, nigdy w czasie trzydziestoletniej współpracy nie odczułem ze strony profesora niechęci, zawsze chciał nam pomagać i dbał o nasz rozwój. Zawsze, jak pamiętam inspirował nas do podejmowania badań w nowych kierunkach, trudnych i pionierskich ale zawsze takich, które miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Profesor był zawsze otwarty na współpracę z innymi ośrodkami i budował wokół siebie zespół, a ludzi do niego dobierał tak, że uzupełnialiśmy się zarówno wiedzą, jak i osobowością. Przede wszystkim ta umiejętność współpracy z ludźmi, umiejętność kompromisów, łatwość nawiązywania nowych kontaktów, pozwoliły profesorowi Giergielowi osiągnąć tak wiele, a przede wszystkim pozycje jednego z liderów w polskiej mechanice. Nie ma chyba w Polsce, żadnego mechanika, który nie miałby przyjemności współpracy z profesorem, który był bądź to jego recenzentem bądź jego promotorem. Taką pozycję nie jest łatwo osiągnąć.

Stąd podkreślając z dumą, że to właśnie AGH była uczelnią, która dała profesorowi Giergielowi najpierw wykształcenie, a potem możliwości rozwijania talentu i pracy naukowej, cieszymy się w naszej uczelni z jego każdego kolejnego sukcesu jakim jest otrzymanie tytułu profesora honorowego AGH. Profesor jest doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej i Politechniki Rzeszowskiej oraz profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Wydział IMiR, Katedra Robotyki i Mechatroniki