Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Strefa Doktoranta
27 grudzień 2012

Zjazd delegatów
Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Krakowie!

W dniach 6–9 grudnia 2012 roku w Krakowie odbył się Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki.

Organizatorem Zjazdu była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z Samorządami Doktorantów PK, UJ i UPJPII. Partnerami wydarzenia były Samorządy Doktorantów AWF w Krakowie, Akademii Ignatianum oraz przedstawiciele doktorantów IFJ PAN i IMIM PAN.

fot. Maria Cieślińska

Podczas pierwszego dnia zjazdu w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, delegaci udzielili absolutorium za działalność ustępującemu zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w którego pracach brał udział reprezentant Krakowa Łukasz Wzorek doktorant Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

fot. Maria Cieślińska

Po zakończeniu obrad rozpoczęła się uroczysta Gala V jubileuszowej edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK. Gośćmi honorowymi podczas gali byli m.in.: prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prof. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej; prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej.

fot. Maria Cieślińska

Za najbardziej prodoktorancką uczelnię uznany został Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, II miejsce zostało Przyznane Politechnice Gdańskiej, natomiast III miejsce Politechnice Warszawskiej. AGH nie brało udziału w tej edycji konkursu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W drugim dniu zjazdu w murach AGH odbyły się wybory do Zarządu VIII kadencji KRD oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany mgr Robert Kilijańczyk, delegat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W skład zarządu został wybrany również reprezentant krakowskiego środowiska doktorantów, delegat Uniwersytetu Jagiellońskiego mgr Tomasz Marcin Wrona. W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyć będzie już kolejną kadencję delegat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II mgr Wojciech Cichoń. Nowo wybranym Władzom KRD serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych prac.

Zjazd uwieńczony został wieczorem integracyjnym w Klubie Pod Jaszczurami, który został uświetniony występem Orkiestry Reprezentacyjnej AGH.

fot. Maria Cieślińska

więcej fotografii ze zjazdu znajduje się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=294


Konsultacje projektów zmian
w szkolnictwie wyższym i nauce rozpoczęte!

W dniu 29 listopada 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zasadach finansowania nauki”.

Spośród licznych założeń dotyczących funkcjonowania uczelni oraz społeczności studentów w projekcie znalazły się również propozycje dotyczące doktorantów. Rozpoczynamy zatem dyskusje nad projektem. Kolejnych dyskusji nad konkretnymi propozycjami ministerstwa spodziewaj się drogi czytelniku w kolejnych edycjach Biuletynu.

Tymczasem zacznijmy od postulatu Ministerstwa dotyczącego wprowadzenia zmian „rozszerzających możliwości kształcenia interdyscyplinarnego i umożliwiających nadawanie stopni naukowych przez dwie lub więcej jednostki naukowe”. Określenie warunków prowadzenia doktoranckich studiów środowiskowych oraz wydawania wspólnych dyplomów doktorskich, co w konsekwencji będzie dawało możliwość przygotowania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich wydaje się być rozwiązaniem niezwykle korzystnym, szczególnie dla doktorantów AGH. Założenia projektu są odpowiedzią na wzajemne przenikanie się różnorodnych gałęzi przemysłu oraz stały wzrost zainteresowania multidyscyplinarnymi dziedzinami nauki. Inicjatywę tę należy zatem uznać za prorozwojową i wartościową, wątpliwości jednak jak zwykle budzić mogą propozycje trybu ubiegania się o możliwość prowadzenia studiów środowiskowych, a także dalsze procedury administracyjne.

W zakresie „pozostałych zmian” znaczące obawy o zwiększenie i rozrost procedur administracyjnych może powodować postulat dotyczący zwiększenia zakresu informacji dotyczących doktorantów, a znajdujących się w systemie POL-on. Postulat zmniejszenia sprawozdawczości uczelni i ilości procedur administracyjnych możliwy jest do zrealizowania jedynie wtedy gdy faktycznie sprawozdawczość do GUS zostanie zastąpiona formą sprawozdawczości w systemie POL-on.

W ustawie o zasadach finansowania nauki i w propozycjach dotyczących innych ustaw zaproponowano liczne zmiany. Zanim pod dyskusję poddamy kolejne propozycje, wspomnieć należy o zmianach, które nie zostały zaproponowane. Zmora polskich uczelni wyższych, rozwoju nauki i postępów badań: zamówienia publiczne. Po macoszemu ponownie potraktowano problem zamówień i jego wpływ na zakup aparatury badawczej, rozwój badań naukowych i ogólny komfort pracy w jednostkach sektora szkolnictwa wyższego. Dyskusji w tym temacie prowadzono już wiele i przedstawiono wiele propozycji. Pytanie, kiedy przyjdzie czas na rozwiązanie problemu?

Podsumowując ten wątek, merytoryczna dyskusja środowiska akademickiego nad projektem założeń zmian do przedmiotowych ustaw jest oczywiście konieczna. Dyskutować zatem będziemy w kolejnych wydaniach Biuletynu AGH. Kluczowe jednak okażą się propozycje konkretnych zapisów aktów prawnych w ustawach, a przede wszystkim aktów wykonawczych do ustaw.


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013
dla studentów i doktorantów przyznane!

W poniedziałek 10 grudnia 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 dla studentów i doktorantów.

Za wybitne osiągnięcia łącznie nagrodzono dziewięćdziesięciu dziewięciu doktorantów. Wśród laureatów stypendium nie mogło zabraknąć doktorantów AGH. W dyscyplinie chemia nagrodzono mgr inż. Katarzynę Bułat, a w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Michała Nowaka.

Laureaci otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości dwudziestu dwóch tysięcy złotych.

Doktorantom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia Miasta Krakowa – powrót do inicjatywy!

W wyniku działań Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich we współpracy ze studenckim odpowiednikiem tego porozumienia, w dniu 13 grudnia 2012 została przekazana informacja o podjęciu prac przez Radę Miasta Krakowa, mających na celu przywrócenie inicjatywy przyznawania stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych. Stypendium zostanie przywrócone w symbolicznej liczbie, dla najlepszego doktoranta i studenta.

Magda Ziółkowska


Uczelniana Rada
Samorządu Doktorantów

ul. Reymonta 17, I DS ALFA,
blok 1, niski parter pok. 20
30–059 Kraków
telefon: 12–617–33–69
www.doktoranci.agh.edu.pl
www.facebook.com/URSD.AGH