Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
UCTE 2012 – Międzynarodowa Konferencja Centrum AGH UNESCO
27 grudzień 2012

W dniach 7–9 grudnia 2012 roku Centrum AGH UNESCO zorganizowało międzynarodową konferencję pt.: Interregional Engineering Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Monitoring. Tematyka tegorocznej konferencji była ukierunkowana na identyfikację potrzeb krajów rozwijających się w zakresie edukacji inżynierskiej, nauki i techniki zgodnie z priorytetami UNESCO na lata 2008–2013, a ponadto na wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników w zakresie wsparcia i integracji nauki, technologii oraz innowacji na rzecz zrównoważonego globalnego rozwoju. Stwierdzono, że przedmiotowy rozwój współpracy międzynarodowej powinien wykorzystywać rozproszone światowe zasoby, bazować na międzyregionalnej współpracy i być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb krajów rozwijających w zakresie wsparcia technologicznego.

Celami międzynarodowej konferencji UCTE 2012 były: integracja międzynarodowego środowiska inżynierskiego, identyfikacja potencjału lokalnego w krajach rozwijających się w obszarze techniki oraz przyszłych potrzeb, budowa platformy dla przyszłej współpracy w obszarach edukacji i nauki, upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie inżynierii, technologii i innowacji.

fot. Zbigniew Sulima

Konferencję w dniu 7 grudnia 2012 roku otworzył prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy oraz prof. Janusz Szpytko, kierownik Centrum AGH UNESCO. W swoim wystąpieniu profesor Tomasz Szmuc scharakteryzował obszary prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników AGH oraz współpracę międzynarodową, a ponadto zagadnienia pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową oraz promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Następnie uczestnicy konferencji UCTE 2012 zwiedzili wybrane laboratoria Akademii Górniczo-Hutniczej. Przedmiotem wizyty były między innymi laboratoria na wydziałach:

– Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (dr inż. Mieczysław Zaczyk, mgr inż. Maciej Garbacz): Laboratorium Robotyki, w którym zaprezentowano systemy pomiarowo-sterujące firmy dSPACE GmbH wykorzystywane do realizacji szybkiego prototypowania sterowników, roboty przemysłowe typu IRp-6, APR-20 i robot dwuosiowy w konfiguracji typu SCARA oraz systemy wizyjne dla rozpoznawania otoczenia;

– Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (dr inż. Leszek Chlubny): Pracownia Badań Strukturalnych w Podczerwieni zajmująca się badaniem związków nieorganicznych i organicznych; Laboratorium Technologii Wysokotemperaturowych, gdzie otrzymywane są materiały ceramiki specjalnej i zaawansowanej;

– Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (dr inż. Tadeusz Kamisiński, dr inż. Piotr Kasza, dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, dr inż. Maciej Kłaczyński, prof. Krzysztof Krauze, prof. Edward Wantuch z Zespołem, dr inż. Wiesław Wszołek, dr inż. Marcin Zastawnik): Laboratorium Akustyki Technicznej, gdzie prowadzone są badania naukowe dla środowiska naukowego i przemysłu obejmujące identyfikację parametrów akustycznych materiałów, źródeł dźwięku oraz przetworników elektroakustycznych; Kopalnia Doświadczalna, unikatowe w skali kraju i jedno z nielicznych w Europie laboratorium badawczo-dydaktyczne, także obiekt o charakterze muzealnym, gdzie prezentowane są maszyny górnicze stosowane w polskim przemyśle; Laboratorium Inżynierii Odwrotnej i Procesów Łączenia, które prowadzi działalność związaną z zastosowaniami inżynierii odwrotnej, umożliwia badania w zakresie spajania i regeneracji przez dobór parametrów technologicznych i zgrzewania, cięcia plazmą powietrzną stali oraz spawania klasycznego i impulsowego metodami MIG/MAG oraz spawania MMA i TIG;

– Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (prof. Andrzej Ciaś, prof. Jan Kusiński, dr hab. inż. Kazimierz Kowalski, dr inż. Łukasz Cieniek): mikroskop elektronowy Titan Cubed G-2 60–300 umożliwiający badanie mikrostruktury i składu chemicznego materiałów metalicznych, ceramicznych, kompozytów, minerałów oraz tkanek biologicznych przy niskim (60 kV) i wysokim (300 kV) napięciu przyspieszającym; Skaningowy Mikroskop Jonowy FIB (Focused Ion Beam) umożliwiający obserwację i kontrolę procesu wycinania próbki przygotowywanej do prowadzenia badań; mikroskop sił atomowych ze skanującą sondą do uzyskania obrazu powierzchni z rozdzielczością rzędu wymiarów pojedynczego atomu; Laboratorium Ablacji Laserowej, w którym realizowane są badania w zakresie wytwarzania cienkich warstw różnych materiałów za pomocą ablacji laserowej oraz modyfikację warstw wierzchnich metali za pomocą obróbki laserowej.

fot. Zbigniew Sulima

Uczestnicy wizyty wyrazili bardzo duży podziw dla dysponowanego potencjału badawczego uczelni oraz wyposażenia laboratoriów i warunków do studiowania, a ponadto dla profesjonalizmu prezentujących pracowników AGH i ich pasji w przedstawianiu warsztatu badawczego i dydaktycznego. Dla uczestników wizyta była ponadto inspiracją dla własnych planów edukacyjnych i naukowych. Wszystkim pracownikom AGH, dzięki którym zwiedzanie wybranej laboratoryjnej bazy AGH było możliwe, w imieniu organizatora i uczestników, składamy podziękowanie.

Następnie w dniu 7 grudnia 2012 roku uczestnicy konferencji UCTE 2012 wzięli udział uroczystościach z okazji Dnia Górnika AGH 2012 oraz w tradycyjnym skoku przez skórę. Skok to symboliczne wejście młodego adepta zwanego lisem do stanu górniczego poprzedzone uroczystym ślubowaniem (przyrzeczeniem stania na straży godności górniczego stanu), a kończone wręczeniem przez starszych kolegów sztandaru uczelni oraz płonących pochodni symbolizujących zapał do wiedzy.

W dniu 8 grudnia 2012 roku obrady realizowano w dwóch sesjach: potencjał edukacyjny i naukowy wybranych krajów oraz badania naukowe realizowane przez młodych naukowców. W sesji pierwszej wygłoszono prezentacje dotyczące 23 krajów, a w szczególności: Bhutan, Botswana, Burundi, Kamerun, Czad, Chiny, Kuba, Francja, Ghana, Włochy, Kirgistan, Madagaskar, Malezja, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Polska, Portugalia, Senegal, Hiszpania, Sudan, Tadżykistan, Turcja. W części drugiej zaprezentowano produkty Fabryki Elementów Napędowych FENA, producenta sprzęgieł i hamulców przemysłowych. Firma FENA jest przykładem polskiej średniej firmy, której produkt jest efektem skutecznej współpracy biznesu i nauki. Następnie 28 młodych naukowców z 19 krajów wygłosiło z pasją referaty dotyczące zagadnień, którymi się zajmują. Referatom towarzyszyła ożywiona przedmiotowa debata.

Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomu doktora nauk technicznych panu dr Purev Lkhamsuren (Mongolian University of Science and Technology, MUST) przez prof. Piotra Czaję, dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. W okolicznościowych wypowiedziach podkreślono międzynarodowy charakter kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej.

W dniu 9 grudnia 2012 obrady toczyły się w trzech sesjach. Sesja pierwsza ukierunkowana była na identyfikację potrzeb i możliwości podejmowania wspólnych projektów typu edukacyjnego i naukowego w obszarze nauk technicznych w ramach UNESCO. Debaty prowadzono w sześciu grupach tematycznych:

1. rola kadry inżynierskiej w procesie rozwoju lokalnych gospodarek,

2. polityka rozwoju nauki, techniki i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,

3. postęp naukowy w zakresie techniki i innowacji,

4. priorytety krajów rozwijających się w obszarze techniki,

5. możliwości budowy potencjału edukacyjnego i naukowego w obszarze techniki w krajach rozwijających się,

6. rola nauki w obszarze techniki w krajach rozwijających się.

Rezultaty interesujących debat przedstawiono na sesji plenarnej z udziałem Joanny Markiewicz, przedstawiciela Polskiego Komitetu ds. UNESCO i prof. Janusza Szpytko, kierownika Centrum AGH UNESCO. Pani Joanna Markiewicz przedstawiła priorytety UNESCO, a w szczególności skoncentrowała swoją uwagę na inicjowaniu i wspieraniu współpracy sprzyjającej wymianie doświadczeń i rozwojowi innowacyjności. Stwierdziła, że władze UNESCO bardzo wysoko cenią prace podejmowane i realizowane przez Centrum AGH UNESCO w zakresie techniki w układzie międzynarodowym, które są wyróżniające.

fot. Zbigniew Sulima

Sesja druga ukierunkowana była na prezentację wybranych polskich projektów i krakowskich firm realizujących działania w zakresie techniki i innowacji, a w szczególności: inżynierskich konstrukcji (Biprostal), energetyki i ochrony środowiska (EKO-ENERGIA), eksploatacji olejów (Orlen Oil), zaawansowanych technik inżynierskich w medycynie/bioinżynierii (Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych), innowacyjnych produktów i usług w rezultacie współpracy nauki i przemysłu (EC Systems), udziału europejskich studentów w procesie edukacji na poziomie uniwersyteckim (BEST AGH). Poszczególnym prezentacjom towarzyszyła prezentacja produktów uczestniczących firm i bardzo ożywiona merytoryczna dyskusja. Dla wielu uczestników debata i następnie rozmowy były możliwością nawiązania profesjonalnych kontaktów.

Konkluzje z trzydniowych intensywnych debat oraz kierunki dalszych przedsięwzięć były przedmiotem spotkania okrągłego stołu z udziałem prof. Zbigniewa Kąkola, Prorektora ds. Nauki, i prof. Janusza Szpytko, kierownika Centrum AGH UNESCO. Profesor Zbigniew Kąkol przedstawił ponadto politykę uczelni w zakresie badań naukowych oraz omówił proces kształcenia w AGH.

Uczestnicy UCTE 2012 bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji oraz jej organizację. Wyrazili podziękowanie władzom AGH za organizację inicjatywy i przekonanie o potrzebie kontynuacji cyklu konferencji UCTE w kolejnych latach i o możliwości podjęcia w przyszłości wspólnych projektów w ramach programu UNESCO AGH.

W konferencji UCTE 2012 wzięło udział około 70 uczestników z 23 krajów: Europa (46), Afryka (11), Azja (11), Ameryka Łacińska i Karaiby (2). Wygłoszono łącznie 57 wypowiedzi i przeprowadzono 6 debat tematycznych.

opracował:
prof. Janusz Szpytko