Jubileuszowy Zjazd
i Sesja Naukowa 60-lecia
Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Prawie tysiąc absolwentów naszej Uczelni wzięło udział we wrześniowych uroczystościach jubileuszowych 60-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej. Dwudniowe uroczystości (16–17 września 2005 r.) rozpoczęły się w kolegiacie św. Anny mszą św. w intencji Akademii i Jej Wychowanków. Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup Profesor Tadeusz Pieronek. Znalazły się w nim ciepłe słowa pod adresem Stowarzyszenia oraz naszej Alma Mater.

Sygnał do rozpoczęcia uroczystej akademii jubileuszowej dał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Jerzy Nowakowski, gdy w szczelnie zapełnionej Auli zasiedli w prezydium przybyli w orszaku z pocztami sztandarowymi rektor, prorektorzy i dziekani oraz władze Stowarzyszenia Wychowanków. Chór „Con Amore” pod batutą prof. Jerzego Jamińskiego wykonał średniowieczną pieśń Gaude Mater Polonia, po czym Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Stanisław Mitkowski, otwierając akademię, serdecznie powitał JM Rektora, prorektorów, dziekanów, władze miejskie i wojewódzkie, sponsorów, zaproszonych gości oraz wychowanków, wśród których szczególnie kandydatów do Senatu w zbliżających się wyborach parlamentarnych prof. Andrzeja Gołasia, Marka Nawarę i prof. Kazimierza Wiatra. Po powitaniu poprosił o zabranie głosu JM Rektora prof. Antoniego Tajdusia.

Nowo wybrany Rektor nawiązał do historii Uczelni, jej rozwoju i naszkicował obecny stan, co u wielu starszych wychowanków wzbudziło zdumienie: 15 wydziałów, 30 tysięcy studentów i roczny budżet 400 milionów złotych. Pogratulował Stowarzyszeniu świetnego Jubileuszu, wszystkim zebranym życzył zdrowia i szczęścia, a na koniec zaintonował podjętą przez wszystkich pieśń „Sto lat”.

Wystąpienie Przewodniczącego Stowarzyszenia poświęcone było genezie ruchu stowarzyszeniowego naszej Uczelni od początku jej istnienia, przez Stowarzyszenie Asystentów i jego inicjatywę z roku 1945 powołania Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczej, zakończoną powodzeniem i rejestracją Statutu w 1948 r. aż do obecnej działalności Stowarzyszenia Wychowanków, w której zaznacza się umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią, propagowanie Jej dobrego imienia i utrzymywanie więzi koleżeńskich między członkami Stowarzyszenia.

Ubiegłoroczny V Krajowy Zjazd Delegatów przyznał godność Członka Honorowego obecnym na akademii trzem zasłużonym działaczom. Z rąk Przewodniczącego odpowiednie dyplomy odebrali: prof. Kazimierz Czopek, dr inż. Zygmunt Kulig i prof. Stanisław Pytko. Odznaczonych zebrani nagrodzili rzęsistymi oklaskami.

W dalszej części wystąpienia Przewodniczącego nastąpiło wręczenie dyplomów i srebrnych odznak jubileuszowych sponsorom i osobom, które pomogły w zorganizowaniu uroczystości jubileuszowych. Otrzymali je: JM Rektor prof. Antoni Tajduś, Rektor – prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej – Leszek Jarno, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Marek Szczerbiak, Prezes Zarządu – Kompanii Węglowej S.A. – Maksymilian Klank, Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego – Stanisław Gajos, Prezes Zarządu KWK „Kazimierz Juliusz” – Marek Urbaś, Prezes Zarządu KWB „Turów” S.A. Stanisław Żuk, Prezes Zarządu Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego „Dalbis” Sp. z o.o. – Adam Kłys, Prezes Zarządu KAZ Sp. z o.o. Zenon Rożenek, prof. Roman Kurzawski z Akademii Sztuk Pięknych, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” – Stanisław Stachowicz, Prezes Zarządu Huty Szkła Gospodarczego – Tadeusz Wrześniak, Prezes Zarządu Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. – Józef Siwiec, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Kanclerz AGH – Henryk Zioło.

Zarząd Główny SW przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. O podejście do udekorowania zostali poproszeni: Józef Beluch, Ewa Cichy, Zofia Chmielewska-Synowska, Andrzej Fraś, Menella Hido, Artur Kawala, Ryszard Klempka, Jan Kmiołek, Mirosław Kugiel, Tadeusz Lachowicz, Danuta Lepucka, Henryk Łabanowicz, Halina Miączyńska, Lech Mielniczuk, Eugenia Miga, Wojciech Mitkowski, Włodzimierz Mostek, Wacław Muzykiewicz, Karol Przybyłowicz, Gabriel Pustelnik, Bogdan Skowroński, Gerard Szebesczyk, Marek Świerczek, Arqile Teta, Andrzej Tomczyk, Krystian Wachowski, Marek Wycisk, Stanisław Żądło i Stanisław Żuk.

Po zakończeniu wręczania odznaczeń i dyplomów przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jerzy Nowakowski powitał następnych gości, w tym delegację wychowanków Koła w Albanii i przedstawił pozdrowienia oraz życzenia, które wpłynęły pod adresem Zjazdu. Następnie z pozdrowieniami i życzeniami do mównicy podchodzili przedstawiciele z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Huty Miedzi „Głogów” i „Legnica”, Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczając przy tym kwiaty i upominki.

Miłym akcentem uroczystości było przyjęte z dużym aplauzem, wygłoszone w dobrej polszczyźnie wystąpienie kol. Arqile Tety, Rzecznika Koła Stowarzyszenia w Tiranie. Podziękował władzom Stowarzyszenia za utrzymywanie więzi z grupą wychowanków AGH w Albanii. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego złożył wyrazy uznania osobom bardzo zaangażowanym w prace przy organizowaniu jubileuszu, a więc: obu Rektorom, prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi i prof. Antoniemu Tajdusiowi, kanclerzowi Henrykowi Zioło, członkom Komitetu Organizacyjnego kol. Elżbiecie Wojciechowskiej i kol. Zbigniewowi Mączyńskiemu oraz Przewodniczącemu Stowarzyszenia.

Na wniosek Rektora zebrani uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich zmarłych członków Stowarzyszenia. W planach nowego włodarza Uczelni znajduje się chęć powołania kwartalnika, w którym będzie miejsce również dla autorów – absolwentów Uczelni.

Specjalnie na Jubileusz przygotowana została przez chór pieśń, której tekst ułożył prof. Stanisław Pytko, a miłą dla ucha melodię skomponował Piotr Polończyk. Z pomocą chóru refren pieśni gromko zaśpiewali wszyscy zebrani. Przewodniczący Stowarzyszenia podziękował uczestnikom za udział i zakończył uroczystą akademię. Po odśpiewaniu przez chór „Con Amore” pieśni „Gaudeamus igitur” orszak wraz ze sztandarami opuścił aulę.

Uczestnicy uroczystości przeszli do wspólnego zdjęcia a następnie udali się do „Krakusa” na obiad.

Po południu odbyło się spotkanie absolwentów wydziału górniczego, a wieczorem w dwóch salach stołówki pracowniczej wszyscy uczestnicy zasiedli przy biesiadnych stołach.

W drugim dniu Zjazdu Sesję Naukową w Auli otworzył i przewodniczył jej prof. Stanisław Mitkowski.

Pierwszy referat pt. „Rozwój i działalność Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” wygłosił doc. Kazimierz Matl – Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia. Autor wzbogacił wygłaszany przez siebie referat ciekawymi, czasem bardzo osobistymi, wspomnieniami ze swej długoletniej działalności w Stowarzyszeniu.

Drugi referat pt. „Aktualna sytuacja oraz pozycja Akademii Górniczo-Hutniczej wśród polskich uczelni technicznych” przedstawił prof. Ryszard Tadeusiewicz, dotychczasowy Rektor AGH, którego kadencja zakończyła się w bieżącym roku. Referat był znakomicie zaprezentowanym przeglądem osiągnięć naszej Uczelni w okresie ośmioletniego kierowania nią przez prof. R. Tadeusiewicza. Słuchacze mieli możność prześledzenia osiągnięć Uczelni we wszystkich dziedzinach jej działalności, a więc działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.

W trzecim referacie Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Jerzy Klich przedstawił aktualny stan polskiego górnictwa, a szczególnie górnictwa węglowego na tle gospodarki światowej jak i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Na zakończenie Sesji wystąpił prof. Zbigniew Wójcik z referatem pt. „Starania Stanisława Staszica o nauczanie geologii, górnictwa i hutnictwa w Krakowie”. Zaprezentował w sposób bardzo interesujący mało znane fakty z życia Stanisława Staszica związane w Krakowem jak i pozostałe po nim pamiątki. Po zakończeniu Sesji uczestnicy Jubileuszu udali się na obiad do „Krakusa”.

W godzinach popołudniowych uczestnicy Jubileuszu spotkali się na macierzystych wydziałach.

Końcowym akcentem był galowy koncert Baletu Form Nowoczesnych Jerzego Marii Birczyńskiego, który zrobił duże wrażenie na licznych widzach.

Z okazji jubileuszu przygotowano pamiątki i wydawnictwa. Są wśród nich: „Kronika SW AGH” autorstwa Kazimierza Matla, medal wybity w Mennicy Państwowej w dwóch wersjach kolorystycznych (złotej i srebrnej) oraz kufel i śpiewnik. Podczas trwania Zjazdu w hollu A-0 czynne było stoisko Poczty Polskiej zaopatrzone m. in. dwa okolicznościowe datowniki oraz trzy kartki pocztowe wydane przez Dyrekcję Okręgu Poczty Polskiej i okolicznościowe koperty przygotowane przez organizatorów.*

Uważamy, że nasze uroczystości na długo pozostaną we wdzięcznej pamięci naszych Wychowanków.

Życzymy wszystkim zdrowia, powodzenia i do spotkania na następnych jubileuszach!

SW AM


* Pozostało już niewiele pamiątek, które są do nabycia w siedzibie Stowarzyszeniu (paw. A-0, pokój nr 1, tel. 617-32-84).
BIP nr 144_145 sierpień/wrzesień 2005 r. str. 3