Sabina Dziob, Karolina Bekas

Warsztaty
„Studenci w Krakowie i Dreźnie”

W dniach 4–15.01.2005 odbyło się w Dreźnie spotkanie studentów instytutu socjologii TU-Dresden i Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Nauk Społecznych AGH i studentów TU-Dresden tworzących grupę „AG Soziologie” i miało na celu nawiązanie kontaktów między studentami obu uczelni oraz przeprowadzenie warsztatów dotyczących wspólnych badań stereotypów istniejących wśród studentów po obu stronach Odry.

Plan wyjazdu został opracowany przez studentów, którzy postanowili sami zorganizować tego typu przedsięwzięcie. Organizatorami ze strony polskiej byli Olgierd Ślizień i Tomasz Piróg, a ze strony niemieckiej Wolfgang Haag. Kandydaci chcący uczestniczyć w projekcie musieli odbyć rozmowę kwalifikacyjna w języku angielskim, dodatkowym atutem była także znajomość niemieckiego oraz zainteresowanie tematem dotyczącym stereotypów. Niestety w wyjeździe mogło wziąć udział jedynie jedenaścioro studentów, wraz z opiekunem naukowym. Głównym celem, jaki przyświecał wyjazdowi, było przeprowadzenie badań dotyczących wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców, przez pryzmat identyfikacji narodowej. Projekt finansowo wsparła Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, oraz dziekani wydziałów socjologii na AGH – prof. Anna Siwik oraz TU – prof. Karl Lenz.

W grudniu strona polska przeprowadziła wywiady wśród studentów, których pytano m.in. o pozytywne i negatywne cechy obywateli obu krajów oraz o wydarzenia historyczne i ich wpływ na tożsamość narodową. Na podstawie zebranego materiału powstała lista najważniejszych aspektów, które mają wpływ na powstawanie uprzedzeń i stereotypów. Podobną pracę wykonała strona niemiecka, która także opracowała swoje wersje wywiadów pod kątem najważniejszych spostrzeżeń, jakie miały znaczenie dla dalszych analiz.

W Dreźnie przedstawione zostały wyniki badań. Następnie przystąpiono do dalszej pracy, która miała na celu stworzenie kwestionariusza ankiety, narzędzia potrzebnego do przeprowadzenia dalszych badań, związanych z realizacją projektu. Dyskusje na temat wywiadów oraz wspólne układanie nowych pytań zabierało dziennie około ośmiu godzin. Praca odbywała się w małych grupach, gdzie za każdym razem protokołowano konkluzje, jakie pojawiały się w trakcie dyskusji, a na koniec cała grupa omawiała najważniejsze problemy, które na bieżąco musiały być rozwiązywane.

Każdy dzień, oprócz pracy stricte naukowej, obfitował w rożnego rodzaju atrakcje. Jedną z nich była wizyta w ratuszu oraz prelekcja tamtejszych władz na temat trójnarodowego projektu ENLARGE NET, jako przykładu kooperacji trzech miast: Drezna, Wrocławia oraz Pragi w ramach europejskiej współpracy międzyregionalnej. Miłym wydarzeniem było też uczestnictwo w popularnym wykładzie na temat wpływów romantyzmu na kino nieme oraz proseminarium dotyczące teorii interakcji, które specjalnie dla nas przeprowadzono w języku angielskim.

Pobyt w Dreźnie był okazją nie tylko do pracy nad wspólnym projektem, ale także zobaczenia najważniejszych zabytków miasta i okolic. Semperoper, Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny, Galeria Malarska Mistrzów Dawnych w zamku „Zwinger” czy muzeum porcelany w Miśni – to tylko kilka z nich.

Odbyły się także wieczorki poświęcone kulturze polskiej i niemieckiej. Zainteresowani, oprócz kosztowania tradycyjnych potraw i trunków, mogli zapoznać się z możliwością podjęcia studiów na obu uczelniach.

Popołudniowe „wypady” na zwiedzanie zabytków miasta były tylko miłym zwieńczeniem kilkunastu dni ciężkiej pracy, ponieważ obie grupy, musiały wspólnie skonstruować kwestionariusz ankiety. Dyskusje, przedstawianie własnych racji, niezbitych argumentów, hipotez na forum grupowym pomagało w solidnym opracowaniu tematu. Dodatkową trudność sprawiała nadinterpretacja znaczeń, powstała przy tłumaczeniach hipotez, pytań i odpowiedzi na trzy języki (polski, angielski i niemiecki).Ostateczna wersja kwestionariusza nabrała kształtów pod okiem opiekunów mgr Marii Stojkow oraz Dipl.-Soz. Antoniusa Schönberga.

W kwietniu mają zostać przeprowadzone, równolegle w Krakowie i Dreźnie, badania w oparciu o skonstruowaną ankietę. Mają one na celu wykazanie na przykładzie studentów jak stereotypy i wzajemne postrzeganie się obu nacji wpływa na chęć podejmowania współpracy. Ich wyniki zostaną zestawione ze sobą podczas spotkania w Krakowie, planowanego na maj.
BIP nr 139 marzec 2005 r. str. 11