dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH

Profesor Stanisław F. Jucha
wspomnienie

W dniu 4 marca 2003, zmarł w Krakowie, w wieku 73 lat, prof. dr inż. Stanisław F. Jucha, emerytowany profesor Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, Honorowy Profesor Państwowej Górniczej Akademii Ukrainy w Dniepropietrowsku.

Profesor Stanisław Jucha urodził się 25 września 1930 r. w Odrzykoniu koło Krosna. Miał dwóch braci Adama i Józefa. Gdy miał 10, lat zmarła jego matka.

Podczas okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu, na co wpływ miał stryj Józef, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i polonista, członek POW, nauczyciel w jednym z Liceów na Śląsku. Równocześnie pracował na lotnisku w Krośnie.

Szkołę podstawową ukończył w Odrzykoniu, a następnie w 1945 roku podjął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, w klasie matematyczno-fizycznej.

Po ukończeniu Liceum w Krośnie rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

Po ukończeniu studiów w roku 1953 podjął pracę w AGH na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej w 1963 został adiunktem, w roku 1983 otrzymał tytuł profesora, a w roku 1991 został profesorem zwyczajnym. Profesor Stanisław Jucha był długoletnim kierownikiem Zakładu Geologii Naftowej Wydziału Wiertniczo-Naftowego. W latach 1978–1987 pełnił funkcję Prodziekana i Dziekana Wydziału.

Pasją zawodową profesora Stanisława Juchy była geologia naftowa. Z pasją tą związane były Jego liczne podróże do wielu krajów Europy i Świata, m.in. do Kanady, Chin, Ameryki Południowej i Afryki.

Profesor był autorem około 250 publikacji naukowych, ośmiu książek i siedmiu patentów. Wypromował dziewięciu doktorów.

Do szczególnych osiągnięć Profesora Stanisława Juchy należy zaliczyć prace naukowe w zakresie badań serii menilitowo-krośnieńskiej w polskich, ukraińskich, morawskich i rumuńskich Karpatach fliszowych, opublikowane w wydawnictwach PAN, liczne prace publikowane w materiałach Karpacko-Bałkańskiej Assocjacji Geologicznej, stworzenie oryginalnej koncepcji kartografii naftowej dla basenów naftowych Polski w nawiązaniu do sedymentologii, analizy miąższościowej i facjalnej oraz analizy strukturalnej starych platform, młodych platform i geosynklin.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną Profesor Stanisław Jucha otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), Złote i Srebrne Odznaki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i NOT, Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Odznaki Honorowe województw: krakowskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego, przemyskiego, pilskiego i zielonogórskiego oraz Honorowe Obywatelstwo Miasta Krosno.

Za twórczą pracę naukową otrzymał Nagrody MNSzWiT (1966, 1968, 1978, 1979, 1982, 1986), Nagrody MEN (1988, 1989, 1991) oraz 24-krotnie Nagrody Rektora AGH.

Profesor Stanisław Jucha był człowiekiem udzielającym się czynnie w pracy społecznej. Był m.in. członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Stowarzyszenia Odrzykoniaków.

Z ramienia Stowarzyszenia Odrzykoniaków pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego Zeszytów Odrzykońskich. Do ostatnich dni życia przygotowywał materiały do 10-go Zeszytu Odrzykońskiego.

Całe swoje życie profesor poświęcił pracy dydaktycznej i naukowej, mając ogromny wpływ na wychowanie wielu pokoleń absolwentów związanych z przemysłem naftowym.

Przez ostatnie lata życia Profesor zmagał się z ciężką chorobą, wykazując niezwykle silną wolę do jej przezwyciężania. Jego siły znacznie nadwątliła śmierć jego młodszego brata Józefa (13 października 2002), który to fakt bardzo boleśnie przeżywał.

Nagła śmierć zakończyła jego ziemskie wędrowanie i jak wspomina Jego najbliższa Rodzina: „Takie jakie było Twoje życie, była i Twoja śmierć, nagła i zaskakująca”.

12 marca 2003 roku pożegnaliśmy Profesora Stanisława F. Juchę na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Żegnały Go rzesze przyjaciół, kolegów, studentów oraz przedstawiciele środowisk, dla których pracował. Żegnała Go również orkiestra dęta z Sanockiego Zakładu Górnictwa, Nafty i Gazu, która m.in. zaintonowała Mu melodię popularnej w środowisku akademickim pieśni „Ukraina”, oddając tym samym hołd Jego niezwykłej osobowości, związanej z Polską oraz jej dawnymi kresami.

Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle barwna postać, imponująca swoją erudycją, Człowiek o wyjątkowej osobowości i rozległych zainteresowaniach, wspaniały Znawca historii Polski i Ukrainy, kochający Polskie Kresy Wschodnie, często goszczący we Lwowie i Stanisławowie.

Profesor S. Jucha w gronie przyjaciół – spotkanie w Bóbrce w 1986 r.
Profesor S. Jucha w gronie przyjaciół – spotkanie w Bóbrce w 1986 r.BIP nr 124 grudzień 2003 r. str. 16