mgr inż. Elżbieta Wojna-Dyląg

40 lat PCK w AGH

W środę 19 czerwca 2002 r. odbyło się w Auli naszej Uczelni uroczyste spotkanie z okazji 40-rocznicy utworzenia Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK i jego nieprzerwanej działalności w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prawdziwą przyjemnością dla mnie było powitać w imieniu Zarządu Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK:

 1. Władze Uczelni w osobach: JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Bronisława Barchańskiego, Przedstawicieli Senatu: - prof. dr hab. inż. Ludwika Zawiszę, - dr inż. Piotra Lewandowskiego;
 2. Przedstawicieli Biura Rektora: p. mgr inż. Teresę Czyżycką-Durę, p. mgr inż. Małgorzatę Krokoszyńską, p. mgr inż. Jerzego Drzyzgę, p. mgr inż. Zbigniewa Sulimę;
 3. Przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń Uczelnianych: Łukasza Jurę;
 4. Przedstawicieli Fundacji Studentów i Absolwentów AGH: p. Arkadiusza Jesionka, p. Radosława Serwickiego;
 5. Władze Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach: Sekretarz Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK - p. Józefę Pers, Prezesa Zarządu Miejskiego PCK dr med. Marka Górę, Wiceprezesa Zarządu Miejskiego PCK mgr Stanisława Woźniaka, Prezesa Rejonowej Rady HDK PCK Kraków-Miasto -inż. Jerzego Rudnickiego, Wiceprezes Rejonowej Rady HDK PCK Kraków-Miasto - p. Bogusławę Łazarz, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rewizyjnej ZM PCK dr med. Bogusława Wojciechowicza;
 6. Przedstawicieli zaprzyjaźnionych z nami Zakładowych i Akademickich Klubów HDK PCK: GEORYT-u - p. Piotra Jakubowskiego, ZPC WAWEL - p. Krystynę Szymską, Uniwersytetu Jagiellońskiego - p. Małgorzatę Piwowarczyk;
 7. Panie z zaprzyjaźnionego z nami Punktu Poboru Krwi przy Instytucie Onkologii: p. mgr Krystynę Kuźniarską i p. Annę Ritter.
fot. Z. Suilma Odznakę Honorową PCK III stopnia prof. B. Barchańskiemu wręcza Pani Józefa Pers, Sekretarz Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie - fot. Z. Suilma Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, członkowie Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK w AGH, m.in.: Antoni Wołek, Stefan Romański, Andrzej Szylak, Tomasz Mazgaj, Grzegorz Niewiadomski, Aleksander Soczyński - fot. Z. Suilma
Podziękowania dla JM Rektora prof. R. Tadeusiewicza za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w AGH - fot. Z. Suilma Wręczanie Rektorskich Nagród Organizacyjnych - fot. Z. Suilma Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia wręcza Przewodniczšcy Rejonowej Rady HDK Kraków-Miasto inż. Jerzy Rudnicki - fot. Z. Suilma
Odznaki Honorowego Dawcy Krwi: srebrne i złote wręcza Przewodnicząca Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK Pani Elżbieta Wojna Dyląg - fot. Z. Suilma Pani Genowefie Widelskiej w imieniu Zarządu Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK serdeczne podziękowania składa Pani Elżbieta Wojna Dyląg - fot. Z. Suilma

Szczególnym gościem na naszym spotkaniu była współorganizatorka naszego Koła PCK i Klubu HDK p. Genowefa Widelska, która w najtrudniejszych okresach istnienia naszego Stowarzyszenia wspierała nas swoją radą i pomocą. Również niesłychaną przyjemność sprawiła nam obecność weteranów naszego Klubu i Koła - zasłużonych honorowych dawców krwi, którzy pierwsi podjęli idee krwiodawstwa, mobilizując swoim przykładem młodzież akademicką i pracowników Uczelni. Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł być obecny płk. Roman Bąkowski - współzałożyciel naszego stowarzyszenia, ale duchem uczestniczył w naszym wspólnym święcie.

Miłym akcentem naszej uroczystości była również obecność przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Krótkie podsumowanie działalności czerwonokrzyskiego stowarzyszenia w AGH

Akademickie Koło PCK i Klub HDK przy AGH jest najstarszym stowarzyszeniem PCK w uczelniach w Polsce. Do zeszłego roku było jedynym działającym wśród krakowskich Uczelni, a jednym z kilku uczelnianych klubów i kół w Polsce. Z początkiem bieżącego roku Zarząd naszego Koła PCK posiadając wieloletnie doświadczenie udzielił pomocy i doprowadził do rejestracji Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK przy Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym blisko współpracujemy.

Należy podkreślić, że tylko dzięki niezwykłej życzliwości Władz Akademii Górniczo-Hutniczej w jedynej Uczelni Krakowa nieprzerwanie działało i działa Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi, wypełniając swoje statutowe zadania. Świadczy to o tym, jak wielką wagę przywiązują Władze Uczelni do kształtowania charakterów, postaw humanitarnych i wrażliwości wśród młodzieży akademickiej.

Założycielami Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK przy Akademii Górniczo-Hutniczej byli w 1962 roku ówczesny pułkownik rezerwy - nauczyciel akademicki z ramienia Studium Wojskowego pan Roman Bąkowski i pani Genowefa Widelska, ówczesny Sekretarz Zarządu Dzielnicowego PCK Kraków-Krowodrza, która do dzisiaj z nami czynnie współpracuje i nas wspiera w naszej nieprzerwanej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Akademia Górniczo-Hutnicza była pierwszą uczelnią w Polsce, w której zorganizowano Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi, wyprzedzając o kilka lat nawet uczelnie medyczne.

W dziedzinie krwiodawstwa w okresie od 1962 r. do półrocza 2002 r. członkowie Klubu HDK oddali honorowo 13.000 litrów krwi pełnej w organizowanych akcjach poboru na terenie Uczelni oraz indywidualnie w różnych punktach poboru krwi miasta Krakowa. Studenci i pracownicy uczestniczą także w doraźnych akcjach oddawania krwi "Na Ratunek", spiesząc na apel szpitali i rodzin pacjentów. W tej dziedzinie nasz Klub zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni w Polsce, niezmiennie od chwili założenia.

Najwyższe osiągnięcia liczbowo notowaliśmy w latach 1978- -1988, kiedy to rocznie oddawaliśmy honorowo od 493 do 512 litrów krwi. W I półroczu br. do dnia dzisiejszego na konto AGH oddaliśmy 346 litrów krwi pełnej, prognozując zamknięcie roku kalendarzowego liczbą około 540 litrów krwi. W czasie wiosennej akcji krwiodawstwa ("WAMPIRIADA - WIOSNA HDK") oddało honorowo krew 621 osób.

Członkowie naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddają według norm: krew pełną - 450 ml, osocze (plazmę) - 600 ml, płytki krwi (KKP) - 1 donacja = 200-400 ml.

W zeszłym roku tj. w 2001 na konto AGH oddano honorowo 400 litrów krwi pełnej, co stanowi znaczącą ilość krwi uzyskaną dla potrzeb szpitali. W tej ilości 75% pochodziło od honorowych dawców zrzeszonych w Akademickim Klubie HDK PCK Uczelni, oddających krew w ciągu całego roku oraz na apel "Na Ratunek". Ci krwiodawcy tworzą główną, stałą i sprawdzoną grupę, gotową w każdej chwili ratować życie innym.

Aktualnie nasze Akademickie Koło PCK i Klub HDK przy AGH liczy 220 członków, w tym 200 czynnych honorowych dawców krwi. Ze względu na specyfikę działania Uczelni w Kole następuje rokrocznie rotacja członków w granicach 35% (I-V rok studiów).

Nasze Koło PCK osiąga znaczące wyniki wśród uczelni w Polsce we wspieraniu finansowym:

Kwota zebrana w kwestach w 2001 roku na terenie Uczelni wśród pracowników i studentów wynosiła 5208 zł. Została ona rozdzielona i przekazana wspieranym przez nas instytucjom. W roku bieżącym dzięki ofiarności pracowników i studentów AGH na ten cel zebraliśmy już i przekazaliśmy wspieranym przez nas stowarzyszeniom kwotę: 4500 zł.

Za swą wysoce humanitarną postawę w realizacji celów PCK wielu członków Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK - pracowników i studentów, zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi (Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi); Odznakami Honorowymi PCK (IV, III, II i I stopnia); Odznakami "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" (III, II i I stopnia); Odznakami Honorowego Dawcy Krwi (brązowymi, srebrnymi i złotymi) oraz szczególnie ważnym dla krwiodawców odznaczeniem "KRYSZTAŁOWE SERCE".

W okresie 40-letniej nieprzerwanej działalności członkowie Akademickiego Koła PCK i honorowi dawcy krwi otrzymali:

 1. Odznaki Honorowego Dawcy Krwi:
 2. Odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi":
 3. Odznaka "Kryształowe Serce" (2 osoby);
 4. Odznaka Honorowa PCK:
 5. Odznaczenia Państwowe (Krzyże Zasługi) - 15 osób.

AGH z tytułu osiągnięć w naszej działalności wyróżniona została Odznaką Honorową PCK II stopnia i Odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III, II i I stopnia.

Z uwagi na specyficzny charakter działania Kół PCK i Klubów HDK w szkołach i w uczelniach w latach poprzednich (1962-1989) przewodniczącymi Koła PCK oraz prezesami Klubu HDK wybierani byli studenci, zaś kolejnymi opiekunami i koordynatorami działalności z ramienia Uczelni byli:

Po roku 1989 uległa zmianie specyfika działalności Akademickiego Koła PCK i sposób pozyskiwania nowych członków poprzez docieranie do świadomości każdego z ideą humanitaryzmu. Prowadzimy stały Punkt Informacyjny, pełniąc w nim dyżury, a od 2 lat posiadamy stronę w internecie (adres na końcu tekstu).

Członkiem Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK może zostać każdy student, pracownik i słuchacz naszej Uczelni, a także emeryt i były pracownik.

Zachęcamy młodzież akademicką do zainteresowania się tym tak szczytnym działaniem, jakim jest honorowe dawstwo krwi, dające ludziom to, co niezbędne do życia - krew; będące ideą niezwykle humanitarną, bo jak powiedział Naczelnik Odrodzonego Państwa Polskiego Józef Klemens Piłsudski:


Są ludzie i są prace ludzkie
tak silne i tak potężne,
że śmierć przezwyciężają,
że żyją i obcują z nami.


Liczymy, że Państwo Zasłużeni Weterani odnowicie Wasze członkostwo w Akademickim Kole PCK, przyczyniając się do wsparcia osób objętych opieką PCK i umiejętnie oddziaływując na psychikę i wrażliwość młodzieży akademickiej.

Wyróżnienia i odznaczenia

Po powitaniu gości i krótkiej informacji dotyczącej podsumowania naszej działalności na terenie Uczelni przystąpiliśmy do wręczenia przyznanych odznak i odznaczeń oraz nagród i upominków wyróżnionym działaczom naszego Koła PCK i Klubu HDK.

Odznaczenia:

 1. Odznaka Honorowa PCK: III° - 2 szt; II° - 6 szt - wręczała w imieniu Zarządu Głównego PCK pani Sekretarz Zarządu Okręgowego PCK Józefa Pers;
 2. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi": II° (szt.), III° (7 szt.) w imieniu Okręgowej Rady HDK wręczał prezes Rejonowej Rady HDK inż. Jerzy Rudnicki;
 3. Odznaka Honorowego Dawcy Krwi: - złota (20 szt.), srebrna (29 szt.) - wręczała pani Elżbieta Wojna-Dyląg, prezes Akademickiego Koła PCK, sekretarz Rejonowej Rady HDK, członek Zarządu Miejskiego PCK.

Odznaki Honorowe PCK otrzymali:

Po wręczeniu odznaczeń czerwonokrzyskich przez Władze PCK JM Rektor prof. R Tadeusiewicz przyznał i wręczył Organizacyjne Nagrody Rektora zasłużonym honorowym dawcom krwi i działaczom Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK m.in. pani Elżbiecie Wojnie-Dyląg, panu Stanisławowi Taraszkiewiczowi, panu Stefanowi Romańskiemu, Panu Andrzejowi Szylakowi i panu Antoniemu Wołkowi. Ponadto pan Rektor prof. dr hab. inż. B. Barchański wręczył podziękowania i dyplomy zasłużonym działaczom Akademickiego Koła PCK i weteranom naszego Stowarzyszenia. Ponadto wręczono dyplomy i podziękowania z Zarządu Miejskiego i Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (prezes Marek Góra i wiceprezes Stanisław Woźniak) działaczom i sympatykom czerwonokrzyskiej działalności m. in. JM Rektorowi AGH prof. R. Tadeusiewiczowi, Prorektorowi prof. B. Barchańskiemu, prof. Ludwikowi. Zawiszy, dr inż. Piotrowi Lewandowskiemu, dyr. Wojciechowi Jaworskiemu, Janowi Koziołowi i in.

Po wystąpieniach Władz Uczelni i zaproszonych gości spełniono toastem zdrowie wszystkich honorowych krwiodawców i sympatyków tej charytatywnej działalności.


Dyżury informacyjne na temat działalności Koła PCK i Klubu HDK prowadzone są w siedzibie Fundacji Studentów i Absolwentów AGH (DS-IV, "Filutek", boczne wejście od przystanku MPK przy ul. Czarnowiejskiej), tel. 617-37-48 w każdy wtorek, środę i w czwartek w godzinach podanych niżej.

Dyżury informacyjne: wtorki, godz. 1700-1800; środy, godz. 1800-1900; czwartek, godz. 1900-2000

Strona w internecie: http://www.klubhdk.prv.pl

Poza tym na terenie Uczelni informacji udziela Prezes Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK - tel. 617-22-48 (paw. A-0, pok. 143, I p.).